Umhlanganiso Ngokwebandla LamaNazaretha

Enkonzweni yamaNazaretha kunemithetho ebekelwe amakhosana (izinsizwa) kanye namakhosazane (izintombi). Uma beyiphulile leyomithetho bayahlawuliswa ngokuthi bangangeni ethempelini baze bahlambuluke ngendlela yaseKuphakameni. Inkosazane ayivumelekile ukuthi iqome kanye nenkosana nayo ayivumelekile ukuthi iqonywe kodwa kunendlela ebekiwe yokuthi baganane baze bashade besazigcinile. Uma kwenzekile bawephula lomthetho bayahlawuliswa ngendlela yaseKuphakameni. Lapha sibheka uma inkosazane noma inkosana iganwa umuntu ongakhonzi ebandleni … Read more

Ukwehlukana Kwezinkonzo Ebandleni LamaNazaretha

Inkonzo yamaNazaretha (Shembe) iyinkonzo ehlukanisile ngezigaba kanti futhi zonke izigaba kunezinsuku ezihlangana ngazo okuyizifungo zokudumisa njalo enyangeni. Kukhona amakhosikazi abizwa ngokuthi iNgudlungudlu, kube amakhosazane kanye namakhosana. Inkonzo Yamakhosazane Amakhosazane ahamba umhlangano obizwa ngokuthi u-25 njalo ngenyanga kusukela mhla zingamashumi amabili nane kuya mhla zingamashumi amabili nesithupha. Amakhosazane ayahlangana kulowomuzi kumbe ethempeleni lawo ukuyogcina isifungo sawo. Lapho … Read more

Izinkonzo Zesikhumbuzo Zabaholi BamaNazaretha

Ibandla lamaNazaretha liyinkolo yabantu bendabuko ehlanganisa ubuKhrestu nezinkolelo zendabuko ezavela kuMphrofethi uIsaiah Shembe okunguyena umqali webandla lamaNazaretha. Mhlazane inkosi yamaNazaretha uMphrofethi uIsaiah Shembe ekhotheme kwase kuhlala inkosi iLanga, ngosuku okwakhothama ngalo uMqali wendlela lwabe seluba usuku lwesikhumbuzo okuthi njalo uma kungumhla ziyishumi nesishiyagalolunye kuZibandlela (19 December) kulindwe ebandleni, bese kuba nenkonzo yokulinda kanye nokukhumbuzana ngemisebenzi … Read more

Izigaba Zamakhosazane

Amakhosazane yizintombi zaseKuphakameni (Shembe)ezizigcinile ubuntombi bazo. Inkosazane iqala ukuba yinkosazane isencane lapho isuke isabizwa ngeSheshakungena futhi ingakathombi. Kunemikhosi yamakhosazane engahanjwa yiSheshakungena okuwumkhosi waseNkatheni nomkhosi waseZibukweni. Yomibili lemikhosi ihanjwa amakhosazane asemadala noma asethombile. Imikhosi yamakhosazane Umkhosi waseNkatheni uba njalo mhla ziyisikhombisa kuNtulikazi eBuhleni. Izintombi ziyahamba ziye eNtanda okuyindawo ekudebuduze naseBuhleni, leyondawo yanikezelwa kuMqali wendlela okungumholi wokuqala … Read more

Isaiah Shembe and the Nazareth Baptist Church – Memories from Inanda

Contents 1 Birth of Isaiah Shembe 2 Birth of the Shembe Reilgion and Church 3 Shembe the Prophet 4 Ekuphakameni Church 5 Annual Pilgrimage 6 Shembe Family and Successive Leaders 7 Ximba with Mwelela Cele 8 Sources Birth of Isaiah Shembe The Nazareth Baptist Church, also called the Shembe Church (iBandla lamaNazaretha) and the oldest … Read more

Imigidi YamaNazaretha

Inkonzo yamaNazaretha iyinkonzo ebheke kakhulu emasikweni esintu kanye nasemilandweni yezikhathi zenkosi uShaka. Lenkonzo ixube izinhlanga ezahlukahlukene okungamaZulu, amaXhosa, abeSuthu kanye nabanye kodwa uma sebehlangene enkonzweni angeke ubone ukuthi bahlukene ngokwamasiko abo. Enkonzweni yamaNazaretha kunemigidi emihle eyenziwayo ikakhulukazi uma kunezingqungquthela ezinkulu eziba njalo ngenyanga. Umgidi wamaNazaretha uhambisana nemvunulo yakhona. Labo abasuke beya emgidini bayahloba ngemvunulo yabo … Read more