Ukuklekla

Ukwedlula kosiko lembeleko yomntwana kukhonga ukufika kwamabanga ekukhuleni kwakhe. Ukukhula komntwana kusho ukukhula ngokomzimba nokukhula ngokwengqondo. Ukulalela iziyalo zabadala ngesinye sezimiso ezingenakugudluka kalula noma ngabe izimo zokuphila kwabantu sezigudluke kangakanani. Ukuhamba ngeziyalo zabadala kuhlumelelisa ulwazi lomntwana ngezimiso zomphakathi umntwana akhula kuwona. Ukuklekla ukusika noma ukuqhambusa izindlebe. Izingane esezisezingeni lokungena esigabeni sokuthomba zenzelwa lolusiko. Kwakukholelwa ekutheni … Read more

Ukuhlukana Ngezigaba Nendlela Yokugqoka KwamaNazaretha Uma Eya Enkonzweni

Enkonzweni yamaNazaretha kunendlela okugqokwa ngayo ngokwehlukana kwezigaba zakhona uma kuyiwa ezinkonzweni. Kunezigaba ezintathu: inhlalisuthi, amakhosazane kanye nomama. Inhlalisuthi Inhlalisuthi uma iya eSabatheni igqoka ibhulukwe elimnyama, ihembe elimhlophe kanye nokunye ngaphezu kwehembe, kungaba ibhantshi noma ijezi eliwuhafu ukuze ahlonipheke kahle. Uma kuyiSabatha inhlalisuthi kumele igqoke umNazaretha omude bese igqoka nomqhele ekhanda. Ngokomthetho inhlalisuthi kufanele ibhince uma … Read more

Izinkonzo Zesikhumbuzo Zabaholi BamaNazaretha

Ibandla lamaNazaretha liyinkolo yabantu bendabuko ehlanganisa ubuKhrestu nezinkolelo zendabuko ezavela kuMphrofethi uIsaiah Shembe okunguyena umqali webandla lamaNazaretha. Mhlazane inkosi yamaNazaretha uMphrofethi uIsaiah Shembe ekhotheme kwase kuhlala inkosi iLanga, ngosuku okwakhothama ngalo uMqali wendlela lwabe seluba usuku lwesikhumbuzo okuthi njalo uma kungumhla ziyishumi nesishiyagalolunye kuZibandlela (19 December) kulindwe ebandleni, bese kuba nenkonzo yokulinda kanye nokukhumbuzana ngemisebenzi … Read more

Izigaba Zamakhosazane

Amakhosazane yizintombi zaseKuphakameni (Shembe)ezizigcinile ubuntombi bazo. Inkosazane iqala ukuba yinkosazane isencane lapho isuke isabizwa ngeSheshakungena futhi ingakathombi. Kunemikhosi yamakhosazane engahanjwa yiSheshakungena okuwumkhosi waseNkatheni nomkhosi waseZibukweni. Yomibili lemikhosi ihanjwa amakhosazane asemadala noma asethombile. Imikhosi yamakhosazane Umkhosi waseNkatheni uba njalo mhla ziyisikhombisa kuNtulikazi eBuhleni. Izintombi ziyahamba ziye eNtanda okuyindawo ekudebuduze naseBuhleni, leyondawo yanikezelwa kuMqali wendlela okungumholi wokuqala … Read more

Isaiah Shembe and the Nazareth Baptist Church – Memories from Inanda

Contents1 Birth of Isaiah Shembe2 Birth of the Shembe Reilgion and Church3 Shembe the Prophet4 Ekuphakameni Church5 Annual Pilgrimage6 Shembe Family and Successive Leaders7 Ximba with Mwelela Cele8 Sources Birth of Isaiah ShembeThe Nazareth Baptist Church, also called the Shembe Church (iBandla lamaNazaretha) and the oldest African indigenous Church in South Africa, was founded by … Read more

Imigidi YamaNazaretha

Inkonzo yamaNazaretha iyinkonzo ebheke kakhulu emasikweni esintu kanye nasemilandweni yezikhathi zenkosi uShaka. Lenkonzo ixube izinhlanga ezahlukahlukene okungamaZulu, amaXhosa, abeSuthu kanye nabanye kodwa uma sebehlangene enkonzweni angeke ubone ukuthi bahlukene ngokwamasiko abo. Enkonzweni yamaNazaretha kunemigidi emihle eyenziwayo ikakhulukazi uma kunezingqungquthela ezinkulu eziba njalo ngenyanga. Umgidi wamaNazaretha uhambisana nemvunulo yakhona. Labo abasuke beya emgidini bayahloba ngemvunulo yabo … Read more