Umhlanganiso Ngokwebandla LamaNazaretha

Enkonzweni yamaNazaretha kunemithetho ebekelwe amakhosana (izinsizwa) kanye namakhosazane (izintombi). Uma beyiphulile leyomithetho bayahlawuliswa ngokuthi bangangeni ethempelini baze bahlambuluke ngendlela yaseKuphakameni. Inkosazane ayivumelekile ukuthi iqome kanye nenkosana nayo ayivumelekile ukuthi iqonywe kodwa kunendlela ebekiwe yokuthi baganane baze bashade besazigcinile. Uma kwenzekile bawephula lomthetho bayahlawuliswa ngendlela yaseKuphakameni. Lapha sibheka uma inkosazane noma inkosana iganwa umuntu ongakhonzi ebandleni lamaNazaretha. Uma inkosazana noma inkosana iganwa umuntu ongakholwa enkonzweni yamaNazaretha kuyadingeka ukuthi bahlanganiswe ngokwenkonzo yobuNazaretha ukuze bahlambuluke bakwazi ukubuyela enkonzweni. Uma inkosana ikhethe intombi kodwa bahluleka ukulinda beqa isilili kungakafaneli, kuye kudingeke ukuthi bahlanganiswe ngoba inkosazane isuke ingaseyona intombi, ingasakulungele ukuhlala noma yenze imicimbi namanye amakhosazane ngoba isuke ingasaphelele.

Okulandelwayo
Inkosana kufanele itshele umshumayeli wethempeli kanye nomkhokheli kanjalo nenkosazane nayo itshela umshumayeli nomkhokheli wethempeli layo bese kunqunywa usuku lokuthi laba bobabili bazohlanganiswa ngalo. Kujwayeleke ukuthi kube usuku lwangeSabatha ngemuva kwenkonzo yasemini.

Inkosana ifika nabazali bayo kanjalo nenkosazane bese kuba amalungu ebandla. Inkosana ithenga umnazaretha kanye nenansuka kamakoti wayo kanti nayo inkosazane ithengela umyeni wayo umnazaretha. Bobabili laba bahlanganiswa umshumayeli wethempeli bese eyabayala ukuthi njengoba esebahlanganisile nje abasavumelekile ukuphinde bahlukane, ngakho-ke kufanele babekezelelane baze bashade.

Inkosana ibe seyigqokisa umakoti wayo umnazaretha kanye nenansuka, umehluko ezintombini ukuthi akabe esayimboza ekhanda inansuka ibe seyimbeswa emahlombe okusho ukuthi akaseyona intombi. Naye umakoti ube esegqokisa umyeni wakhe umnazaretha asuke emthengele wona. Ngemuva kwalokho umkhwenyana ufaka umakoti wakhe indandatho okuyisifakaziso sokuthi lona wesifazane usethenjisiwe umshado ngokusemthethweni akusalindelekile ukuthi abone abanye futhi usehlambulukile ngokwendlela yaseNazaretha, usezongena ngaphakathi ethempeleni esevathe njengoba evathiswe umyeni wakhe. Ngemuva kwalokho ibandla liyabusiswa ngeziphuzo namakhekhe kubongelwa labo abaganeneyo.

Uma kuwukuthi lowo ohlanganiswa nomunye akakhonzi ebandleni lamaNazaretha akaphoqwa ukuthi awugqoke umnazaretha wakhe futhi uyazikhethela ukuthi uyathanda ukulandela ibandla, ikakhulukazi uma kuwumuntu wesilisa ngoba owesifazane umthetho uthi uma eseganile ukhonza lapho kukhonza khona umyeni wakhe.

By: Zanele Shange

1 thought on “Umhlanganiso Ngokwebandla LamaNazaretha”

Leave a Comment