Ingabe lizoshintshwa igama ledolobha iDurban?

Maningi amagama emigwaqo, izakhiwo nezindawo ashintshiwe kusukela ngokhetho luka-1994. Uzokhumbula ukuthi eminyakeni eyedlule kuke kwaba undabuzekwayo ukushintswa kwamagama emigwaqo yeTheku namaphethelo. Kwaba nemibono eyahlukene evezwa ngabantu, bebodwa abathi asikho isidingo sokumosha izimali ngalolu shintsho abanye bethi lolu shintsho lungaba nomthelela ongemuhle kwezomlando. Ekugcineni ashintshiwe amagama amaningi aqanjwa ngezinqalabutho zomzabalazo. Kamuva ukushintshwa kwe-Port Elizabeth yabizwa nge-Gqeberha … Read more

Ukubongelwa ngokuGreda

Ukuthola iziqu zemfundo ephakeme kuyinto evame ukuthakaselwa nokujatshulelwa kakhulu ilabo abesuke benikezwa iziqu ngokusemthethweni nemindeni yabo. Ukujabula kakhulu kunomsuka ekuqondeni izivunguvungu eziningi abafundi ababhekana nazo endleleni yabo yokulanda iziqu zemfundo. Imindeni eminingi-ke iyaye ihlele imicimbi egubha umsebenzi walowo osuke esethole iziqu zemfundo ephakeme. Lapha kulendatshana sishicilele i-video ekhombisa imbongi uNksz. Nonhle Mkhize ebongela uNksz. Nokwanda … Read more

The People’s Hospital

Recently published, The People’s Hospital: A History of McCords, Durban, 1890s-1970s, looks at the story of one of Durban’s most important medical institutions. With its origins linked to medical missionaries, Dr James McCord and his wife Margaret, McCords has always had a reputation of being a compassionate institution, willing to fight the good fight on behalf of … Read more

Why Durban?

Darryl Davids, the Head of English at UKZN, and one of the team members responsible for Durban’s successful bid to be named a UNESCO World City of Literature says that he has been asked “Why Durban”? His response, appropriately, is “Why not Durban?”. But we thought that we’d take the opportunity to answer the question … Read more

No Longer at This Address – From Jan Smuts Highway to King Cetshwayo Highway

King Cetshwayo kaMpande, after whom Jan Smuts Highway in Durban is now named, is considered to be the last king of an independent Zulu kingdom. Apparently standing at nearly two metres tall, and weighing in excess of 150kgs, Cetshwayo showed his might by first taking control of his father’s kingdom while King Mpande was still alive, and then going … Read more

No Longer at This Address – From King George V Avenue to Mazisi Kunene Avenue

Last week we wrote about the book, Emperor Shaka the Great, which is finally being published in its original isiZulu. This week we thought that we would focus on its author, Professor Mazisi Kunene, freedom fighter, literary icon and poet. Kunene spent much of his adult life abroad, but never lost ties with his fellow activists back home, actively … Read more