Funda ngolimi lwakho, efonini yakho / Learn in your language, on your phone

isiZulu Kubantu abayizigidi eziyizinkulungwane ezingu-1.3 ezwenikazi lase-Afrika, ucabanga ukuthi bangaki abakhuluma isiNgisi, isi-French, isi-Jalimane noma olunye ulimi lwaseYurophu njengolimi lwabo lokuqala? Yize lezi zilimi zijwayelekile kwezamabhizinisi, ezemfundo, ezokukhangisa kanye ne-inthanethi, kungakumangaza ukwazi ukuthi u-0.5% kuphela wabantu base-Afrika abakhuluma isiNgisi njengolimi lwabo lwebele. Kusobala kukhona ukunganakwa kwezilimi zase-Afrika. Ingakho-ke iDiji – inkundla yokufunda nge-inthanethi ngezilimi zase-Afrika … Read more

USipho Gumede

USipho Gumede wazalwa zingu-17 Apreli 1952. Wazalelwa endaweni yase Cator Manor kusayindawo yamaNdiya kuphela eThekwini. Waba nothando lomculo esangumfanyana  edlala isiginci sokuzakhela kanye nomtshingo (penny whistle) nabangani bakhe. Basuswa endaweni yase Cator Manor nguhulumeni wobadlululo, eseminyaka engu-12 wayesehlala endaweni eyamakhaya ngaphandle kwaseMlazi. Ngesikhathi ehlala kulendawo wafunda okuningi ngomculo  nangokwehlukana kwawo efunda emishandweni nasemingcwabeni. Wayechitha iskhathi  … Read more

I-Afrika Day

Njengabantu basezwenikazi i-Afrika sisuka kude futhi kuningi esesidlule kukho ngokuhlukana ngokwamazwe kwethu. Noma sihlukene ngokwamazwe kepha izinselelo esibhekene nazo ziyafana futhi zisikhungethe ngokufana. Ingakho ke nje kungamangazi ukuthi kunezinto esezigubha ngokufana kulolonke izwekazi lase Afrika. Into edume izwekazi lonke lethu ukugujwa kosuku olubizwa ngokuthi “i-Afrika Day” okungusuku lwezwekazi lonke lethu. Lolusuku kuqala belwaziwa ngokuthi i- … Read more

Usuku lwentsha (Youth Day): Passionate For Future Legacy Services NPO

Unyaka nonyaka ngomhlaka-16 Jini kubungazwa amagalelo abafundi abalwa nesinqumo sikahalumeni wobandlululo esasiphoqa abafundi abamnyama ukuthi bafunde ulimu lwesiBhunu ngenkani ngesikhathi semfundo eyayibizwa ngokuthi iBantu Education. Lolusuku lubungazwa nje liningi igazi elachitheka lentsha emnyama ngonyaka ka-1975, ngoba phela babengaphezulu kwezinkulungwane ezingamashumi amabili endaweni yase Soweto. Kubikwa ukuthi bangaphezu kwamakhulu ayisikhombisa abaphangalala khona lapho bedutshulwa amaphoyisa obandlululo … Read more

U-Edmund Mhlongo

U-Edmund Mhlongo wazalwa ngo-1956 esigodini saseNkwenkwe ngaseMelmoth, eNyakatho neKwaZulu-Natal. Ngokuhamba kwesikhathi wafudukela KwaMashu ngesikhathi abazali bakhe sebethuthela eThekwini. Ufunde umatikuletsheni ngo-1983 eJohn Dube High School KwaMashu waqhubeka nokuthola iziqu zeBA Honours eNyuvesi yaseThekwini-Westville ngemuva kwalokho wadlulela e-Sussex University e-United Kingdom lapho enza iziqu ze-Masters. Ngo-2005, waklonyeliswa nge-Durban Theatre Award. Uphinde abe ngumkhiqizi othweswe iziqu yi-Hollywood … Read more

U-Alfred Nokwe

Wazalewa e-Port St John’s, uNokwe ngokokuzalwa wayenephesenti lobuXhosa kanye nobu-Batman. UNokwe wathuthela eThekwini ngo-1942 waqala isikole eMbhoshongweni (ithempeli laseNdiya) ku-Somtseu Road owawungaphansi kweso le-Loram Government School. UNokwe wayengumfundi okhaliphile futhi othisha bathatha isinqumo sokumdlulisa ngenxa yalokho wadlulela e-St Faith’s Mission ku-Carlisle Street. UNokwe ujoyine i-Municipal Brass Band,wafunda i-tap dance. Wyephinde abe seqenjini lamadoda elalibizwa nge- … Read more

UTu Nokwe

Ngaphandle kokuba ngumlingisikazi, uTu Nokwe ongowokuzalwa eNingizimu Afrika ungumculi, umshayi wesigingci, umqambi wezingoma, umculi wezingoma nomfundisi. Uthando lukaTu Nokwe lwezingane nomphakathi yilo olumgqugquzelayo emculweni wakhe. Lokhu kubone i-albhamu yakhe ethi-African Child iwina i-‘Best release from Africa ‘kumagazini womculo womhlaba wase-British. UTu Nokwe ukhulele KwaMashu, futhi uyilungu lomndeni odume kakhulu kwezomculo waseNingizimu Afrika, kwesinye isikhathi obizwa … Read more