Isizwe SakwaZulu

U-Shaka Zulu ungomunye wamakhosi aqave kakhulu emlandweni wamaZulu

Kulenyanga yamagugu silindele ukubona abantu abaningi baseNingizimu Afrika besike imvunulo yesintu ngenhloso yokuqhakambisa ukuzigqaja ngobuzwe babo.

Kuvamile ke ukuthi kube khona abantu abaveza ukuzazi ukuthi bayisiphi isizwe kodwa bengenalo ulwazi olunzulu ngobuzwe babo.

Kuke kwenzeke-ke ukuthi loko kuswela kolwazi kwabo kunomsuka ekubeni buqamama nolwazi.

Le ndatshana-ke ihlose ikusondeza ulwazi kulabo abafisa ukusondelana nalo ngendlela elula.

Lapha sichaza ngamakhosi akwaZulu. Impela isizwe sakwaZulu sasingekho singaka kodwa kwaba khona abangenelela ekusakheni ukuze sibe ilesizwe esikhulu ngendlela esiyiso namuhla. Kudume kakhulu isizwe samaZulu siqumbuka kuMnguni, kanti ngaleyo ndlela sihlobene namaSwati, amaXhosa, amaNdebele, njll.

Lapha sikuchaza kanconywana ke lokhu.

Kuthi amaNguni ahlukaniseke kanhlanu.  Kanjalo-ke kukhona amaNguni, amaMbo, amaNtungwa Nguni, amaLala Nguni, amaDebe Nguni namaThonga.

Kuthiwa bonke laba isizukulwana samadodana kaMnguni. Kuthiwa isizwe samaSwazi sivela kuMbo. KuNtungwa kwaqumbuka uZulu. KuDebe kwavela amaBhaca. Amathonga wona azimela wodwa. AmaLala wona akhipha ubukhosi bakwaMthethwa. Kuthiwa amaNtungwa Nguni wona ayeholwa ngoLuzimane kaMnguni ngenkathi esuka enkabeni yase-Afrika.

Ngokuchaza koSolwazi uMbatha inzalo sikaNtu simi kanje:

Ntu > Lufenulwenja > Mnguni > Gumede > Qwabe > Mnguni >  Luzimane > Malandela > Qwabe no Zulu.

AmaKhosi AkwaZulu

Kanti ubukhosi bakwaZulu bona bumi kanje:

Zulu kaNtombela > Gumede kaZulu > Phunga kaGumede > Mageba kaGumede >  Ndaba kaMageba > Jama kaNdaba > Senzangakhona kaJama > Sigujana kaSenzangakhona > Shaka kaSenzangakhona > Dingane kaSenzangakhona > Mpande kaSenzangakhona > Cetshwayo kaMpande > Dinizulu kaCetshwayo > Solomon kaDinizulu > Cyprian Bhekuzulu kaSolomon > Goodwill Zwelithini kaBhekuzulu (osabusa namanje, kusukela ngowe-1971).

 

Article Overview

As it is Heritage Month, this article discusses in summary the origins of Zulu nation and its consideration of literature by the likes of Shalo Mbatha, Jabulani Maphalala and others.

Continue Reading 0

Introducing uNjabulo!

Earlier this year we wrote about Siyafunda, an online learning centre focused on indigenous African languages. Founded by Siya Masuku in 2015, the project initially started out as a crowd funding campaign to help Masuku raise money for the publication of his children’s alphabet book, but it quickly grew into something much larger, and now […]

Continue Reading 0

Be a Story Bosso!

National reading campaign, Nal’ibali, has launched its annual multilingual storytelling talent search, Story Bosso! Nal’ibali believes that a well-established culture of reading can be a real game-changer for education in South Africa, with literacy skills being a strong predictor of future academic success in all subjects. With this in mind Story Bosso is aimed at reawakening […]

Continue Reading 0

Ukusenga Ezimithiyo

Ukusenga ezimithiyo! Iqiniso ilona esikhuliswa ngalo ebunganeni, ufundiswa ukukhuluma iqiniso ngaphambi kokuba uze uye ngisho esikoleni lesi, ukusenga ezimithiyo yinto engafuneki nhlobo, futhi ngisho izigwegwe bezoqondiswa ngomhlabampumzi uma udla uhubhu lukabhejane. Lelikhasi sikhuluma ngezifungo okwaziwa kahle ukuthi uma uzifungile kusho ukuthi ukhuluma iqiniso njengoba linjalo. Siphinde futhi sifake nezibonelo zezifungo lezo kanye nezincazelo zazo ngoba […]

Continue Reading 0

Ibika/Amabika

Uma kukhona okuzokwenzeka kuyenzeka uzwe ungatshelwanga muntu ukuthi kukhona into ezokwenzeka noma ezokwehlela. Lelikhasi liveza okunye okuba yinkombisa noma ukubiko okuzokwenzeka. Ukudikiza kwamehlo – Lokho kusho ukuthi uzobona isihlobo okade wagcina ukusibona, kodwa ke lokhu kuhlukene. Njengoba uma kudikiza elobunxele kusuke kubika isifo lokho noma ishobola. Ukulunywa izindlebe – Lokhu kusho ukuthi kukhona abakhuluma ngawe, […]

Continue Reading 0
ten

Happy Birthday – To Us!!

It doesn’t seem possible, but Ulwazi is ten years old! A whole decade! Conceptualised by the ex-Head of Information Systems at eThekwini Libraries, Betsie Greyling, Ulwazi was initially run as a library project before joining the Local History Museums family where it now happily resides. The motivation for starting Ulwazi was threefold: Increase the volume of […]

Continue Reading 0