Inhlolovo ye-Ulwazi Programme / Ulwazi Programme Survey

Inhlolovo ye-Ulwazi Programme I-Ulwazi Programme eyabasebenzisi bayo. Imibhalo yethu siyibhalela wena futhi sithanda ukwazi ukuthi uthanda ukufunda ngani. Sicela usazise ngokugcwalisa le nhlolovo (CHOFOZA LAPHA) ukuze ube sethubeni lokuwina i-airtime ka-R250! Ulwazi Programme Survey The Ulwazi Programme is about its users. We write articles for you and want to know what you want to read […]

Continue Reading Comments { 0 }

Amaphephandaba esiZulu II

Ekhasini lokuqala, siveze amagama amaphephandaba esintu, saqala ngokudingida Ilanga laseNatal, ngokuveza umbhali walo okuwuJohn Langalibalele Dube. Asigcinanga lapho, siphinde saveza inkondlo eyabhalwa emva kokushicilelwa okokuqala kweLanga. Nakuleli khasi sisaqhubeka siveza ezinye zezinkondlo ezabhalwa, izibongo ezaphiwa uDube sivale ngephephandaba Izindaba Zabantu. Lenkondlo ebhalwa ngu Nongamu (Vespertilio) ngesiZulu ime kanje:   Phuma uqhakaze phezu kwesizwe sethu, Njengoba […]

Continue Reading Comments { 0 }

Impi

Theme: Yazi kabanzi ngolimi lakho Imvamisa ayikho indaba exoxeka kalula njengeyempi. Labo abasuke bebone ingxabano noma impi ngamehlo enyama bajwayele ukushiswa ilukuluku lokushicelela udaba kulabo abaphuthiweyo ulona. Imvamisa uma kuxoxwa ngempi maningi amagama agcina esefakwa abantu. Namhlanje sifaka amatemu ajwayele ukushiwo abantu uma bexoxa ngempi mase siyawachaza. Ngokuthola ulwazi emibhalweni kaMnu. Mpiyezintombi Mzimela, siyakwazi ukuwachaza […]

Continue Reading Comments { 0 }

Traditional Courts Bill

A public hearing discussing the Traditional Courts Bill took place in Parliament today, led by the Portfolio Committee on Justice and Correctional Services. The Bill, which was first introduced in 2008, was developed in order to replace Sections 12 and 20 of the Black Administration Act of 1927, which empowered traditional leadership to resolve disputes and […]

Continue Reading Comments { 0 }
A young girl showing off her Mommpy Mpoppy doll

The Brilliant Momppy Mpoppy!

Yesterday SAFM held a discussion around the issue of African dolls in the marketplace, and how toymakers have been very slow on the uptake when it came to targeting young African girls (and boys). It seems that it was only when local businesswomen started producing their own African-themed dolls that the big brands were finally […]

Continue Reading Comments { 0 }

Amaphephandaba esiZulu I

Njengoba sazi ukuthi ukuloba lokhu, yinto eyafika nabamhlophe kuleli, kuhle siphinde sikuveze ukuthi omabonakude, uwayilense kanye namaphephandaba izinto ezingezokufika kuthina sizwe esinsundu. Ngaphambilini ebengekho amaphephandaba abantu abamnyama futhi abhalwa abantu abamnyama esiZulu. Kulelikhasi, sithi asibhunge ngamaphephandaba okuqala esiZulu okuyiLanga lase Natali kanye ne Izindaba Zabantu, lona elabuya laguqulwa labizwa ngo UmAfrika. Ilanga laseNatal Leliphephandaba lasungulwa […]

Continue Reading Comments { 0 }

Izinkondlo neZibongo zika J.L. Dube

Uma izenzo zakho zingezobuqhawe ngokwesiZulu, uphiwa Izibongo ezitusa amagalelo akho, kokunye kuze kulotshwe izinkondlo ngawe. Kuleli khasi siveza ezinye zezinkondlo ezibhalwa zitusa ubuqhawe buka Langalibalele Dube ongumsunguli wephephandaba iLanga. Lezinkondlo kanye nezibongo zabhalwa ababhali abahlukene, zizohlukaniswa ngababhali bazo. Ebhalwe uNomleti: 24 April 1903   INKOSI EYAY’TAND’ABANTU “Inkosi isiwele e Joridane” Kwash’u Hanna unina ngeliny’ ilanga: […]

Continue Reading Comments { 0 }
Abantu bafaka imali kowesifazane omulayo

The Art of Healing

Phansi Museum’s first major exhibition of 2018, The Art of Healing, was opened last Friday by Raymond Perrier, the Director of the Denis Hurley Centre. The exhibition consists of beaded artworks, clothes, fertility dolls, and other paraphernalia used (and in many cases, actually made) by izangoma. The pieces on display have been borrowed from collectors, […]

Continue Reading Comments { 0 }