Hlengiwe Dube (left) at the opening of 'Hear Me Out', Phansi Museum, August 2017

Hear Me Out

If you feel like treating yourself to a visual feast then head on down to the Phansi Museum this week! Master craftswoman, Hlengiwe Dube’s solo exhibition, ‘Hear Me Out’, opened at Phansi this past weekend, and will remain up until the end of the month. Dube, who learned the art of beading and wirework from […]

Continue Reading Comments { 0 }

Nkosi Ngibheka Kuwe, Ngisize Ngibe Umzali Oqotho

Ngiyakunxusa Thixo wami. Ngifisa ukuba ngumzali oqotho. Ngicela ungiphe intando yokuthanda izingane zami ngokulinganayo noma ngabe kazifani ngokwenza. Ngiyakunxusa Nkosi yami, ungiphe ubuhlakani. Ze ngikhulise abantwana bami ngentando ebusiswe nguwe. Ngisize Nkosi, ngibahloniphe, nabo futhi babonele kimi ukuthi inhlonipho inomvuzo omuhle. Nkosi, kabayifunde kimi inhlonipho, ze ungisize ungilolonge emizamweni yami yokuhlonipha impilo. Baphe isibindi Nkosi […]

Continue Reading Comments { 1 }

Izimbiza, Izintelezi noBulawu

Izimbiza, Izintelezi noBulawu Izimbiza, ubulawu kanye nezintelezi nakho ngamakhambi asetshenziswa esiZulwini ukwelapha. Lapha ke sizokwenaba kancane ngomehluko phakathi kwentelezi, imbiza kanye nobulawu. Sizophinde sifake namagama emithi esetshenziswa njengezintelezi, ubulawu kanye nezimbiza ngoba kuhlukile. Imbiza – Imbiza umuthi wokuchatha onamandla okubutha uphinde ukhuculule izinsila esiswini, esinyeni, nasezinsizweni uhlanze ingaphakathi lomuntu. Imbiza isebenza kahle nakwabadala abephathwa iqolo […]

Continue Reading Comments { 0 }

Ibulewe intokazi ebineminyaka engu-14

Intokazi eneminyaka elishumi nane ibulewe edolobheni namuhla. Umhlaba uyaqhubeka kodwa. Kwazi bani, mhlampe ubengaba intatheli asichicilele izindaba ezithuthukisa izwe. Noma abe ngudokotela, alaphe iziguli. Noma abe ngumculi, anandise ngephimbo leNgelosi. Noma abe ngumengameli wakusasa, anakekele isizwe sakithi.   Kodwa yamiswa impilo yakhe, Ubeneminyaka elishumi nane nje kuphela. Kodwa wona umhlaba uyaqhubeka.   Uhlwithwe impilo ngoba […]

Continue Reading Comments { 0 }

Indlovukazi Yami

In honour of women’s day, a poem about a mother by Zothani Msomi.   From the womb; She would’ve thought it was a tomb …Ngoba ngabe ngithulise okwesdumbu. When she touched her belly, I’d move. After all, she is my mommy And I’d only want to improve her mood.   To birth, I’d cry just […]

Continue Reading Comments { 0 }

Ma-Brrr, The Queen of African Pop!

Femme Magnifique: A Salute to 50 Magnificent Women is a graphic novel anthology that delivers inspirational comic-book stories about powerful women in science, politics, and the arts. Illustrators and writers from all over the world have come together to tell the stories of female trailblazers, who more often than not have taken a backseat to their […]

Continue Reading Comments { 0 }
Nothando Nelisiwe Buthelezi

Thando the Poet

Tomorrow marks Women’s Day in South Africa, and while it should be a day for celebrating the achievements of women in our country, sadly at home, and around the world, there are still too many girls and women dealing with issues of neglect, abuse, and limited economic and social power. In 2017 women are still […]

Continue Reading Comments { 0 }