Gqom: The New Sound of Durbs!

Earlier this week we wrote about the umakhweyana, a traditional Zulu musical instrument, that’s struggling to survive as fewer young people learn the skill of playing the bow. On the opposite end of the spectrum is gqom, a style of house music that originates in the townships of Durban, and which has gained such momentum that it’s […]

Continue Reading Comments { 0 }

Ulwazi Fieldworkers: June

A major issue that the Ulwazi Programme seeks to address is the lack of isiZulu content available online, so it’s wonderful that our fieldworkers are producing original isiZulu content! This month Nkosikhona Duma again contributed an original isiZulu poem, this time referencing the young girls and boys who lost their lives during the Soweto Youth Uprising of […]

Continue Reading Comments { 0 }
Dizu Plaatjies demonstrating the umakhweyana

Zulu Musical Instruments: Umakhweyana

While the wooden bow is most often thought of as a weapon, there’s some debate as to whether it was first used for hunting, or instead as a musical instrument, as in the case of the umakhweyana. Also referred to as ugubu or umqangala in isiZulu, most people believe that the musical bow originates from the Khoisan, […]

Continue Reading Comments { 0 }

Izaga: Ingxenye Yesibili

Izaga Ezifungelayo noma Ezisongayo Umlungu angathunga isicoco – Ngeke kwenzeke lokho ozama ukukukwenza Bungachitheka bugayiwe – Kusho ukuthi ngeke kwenzeke lokho Uyobe uyakwazi ukuphuma nesikhuni emanzini – Uyobe uyakwazi ukwenza kwenzeke Ngiyihulule imfibinga dadewethu kababa – Lesi saga sisho ukuthi ngeke kwenzeke lokho Uyoze fike kwaMgadula, kwaMbilemhlophe – Uyoze uphele inkani ungazange uphumelele Lezizaga zisho […]

Continue Reading Comments { 0 }

Incwadi yomzali eya emntwaneni

Ngane yami, ntandokazi yami, ngicela ulalele la mazwi: Konke kunesikhathi nesizathu sakho. Bonke abantu ohlangana nabo empilweni banesifundo abangashicilela empilweni yakho. Bangakushiya okuhle, futhi bangakuletha nokubi kodwa okubalulekile isifundo abasishiya phezu kwempilo yakho. Lesi sifundo sibalulekile ngoba sikufundisa amandla akho okwamukela, okubekezela nawokwenza. Konke kwenzeka ngesizathu. Okukho nje okuvele kuqhamuke esithubeni. Yonke into inomsuka wayo. […]

Continue Reading Comments { 0 }

Izaga

Izaga zesiZulu Igama elithi isaga lisho into enemiqondo noma izincazelo eziningi. Isaga siyasetshenziswa ukuchaza into ewumhlola, siphinde zichaze into engajwayelekile ngesikhathi esithile. Izaga futhi ziyasetshenziswa uma kubhungwa noma kulotshwa, zisetshenziselwa ukunonisa inkulumo kanye nobugagu bokwendlalela inkulumo, kanti futhi ziyasetshenziswa ukusonga, ukuxwayisa kanye nokululeka umuntu. Izaga kucikozwa ngazo kakhulu okutshengisa ubuhlakani benkulumo okunye nokungabeki mbaba amagama […]

Continue Reading Comments { 0 }
Youth Day

Vuka Muntu Omusha

    Muntu omusha Wena gugu la namuhla Wena nzalabantu yakusasa Ndlalifa, wena utotosiwe. Wena uthandiwe. Wena uvulelwe amathuba kwathiwa izinhlelo mazibeke Wena nekusasa lakho phambili.   Wemame! Ukhohlisa bani? Vuka emaqandeni, Vuka ebuvileni! Indlu emnyama iyasha, Abantu bayakhala indlala, Ikati lilele eziko, Inkululeko yagcina ngokubikwa.   Bazibile. Wena unethezekile.   Isimo simuncu. Iphunga libi. […]

Continue Reading Comments { 0 }