Inhlolovo ye-Ulwazi Programme / Ulwazi Programme Survey

Inhlolovo ye-Ulwazi Programme
I-Ulwazi Programme eyabasebenzisi bayo. Imibhalo yethu siyibhalela wena futhi sithanda ukwazi ukuthi uthanda ukufunda ngani. Sicela usazise ngokugcwalisa le nhlolovo (CHOFOZA LAPHA) ukuze ube sethubeni lokuwina i-airtime ka-R250!

Ulwazi Programme Survey
The Ulwazi Programme is about its users. We write articles for you and want to know what you want to read about. Please let us know by completing this survey (CLICK HERE) and stand a chance to win R250 airtime!

Continue Reading 2

Imizi yesintu

Hamba minyaka zishintshe nezinto, amagugu kaZulu asefana nesithunzi sona esilandela ngemuva komhambi. Ebesizigqaja ngakho sesikubukela phansi, ubuciko bethu sebuchithwe njengomlotha ezaleni sasala sizigqaja ngokwafika nabamhlophe, sakhohlwa indlela yokwenza ngokwesintu. Leli khasi lenaba ngendaba yokwakhiwa komkhaya wesintu, noma ukwakhiwa kwendlu ngesiZulu njengoba kwakwenziwa emandulo. Phela umuzi noma ikhaya ngokwasemandulo, yindawo yokukhulisela izingane, kuyisikole sokufundisa inhlonipho nokuziphatha […]

Continue Reading 0

Not for the Faint-Hearted!

Every culture has its demons, the tales children tell each other at sleepovers to ensure that no one sleeps at all! In Zulu culture the tokoloshe is something to be both ridiculed and feared, but the recently released South African horror film,The Tokoloshe, is nothing to laugh about! Chosen as the opening feature film at this […]

Continue Reading 0

An Untold Zulu Story

Based on true events, Eyes in the Night, An Untold Zulu Story, tells the tale of Nombhosho okaMakhoba, a young girl whose life is unravelled by the ravages of the Anglo-Zulu war and the Battle of Isandlwana. The book is written by Nombhosho’s granddaughter, Nomavenda Mathiane, a journalist working in Johannesburg, who stumbled upon her grandmother’s story when […]

Continue Reading 0

Isiko lokucima

Le ndatshana siyishicilelwe ngu-Phumla Msani waseMagabheni, eNingizimu yeTheku. Yahlelwa nguMike Msani noNkosikhona Duma.   Isiko lokucimela lenziwela intombazane esike isilotsholiwe. Ukucimela kusho ukuyocela izipho komalume ngoba intokazi isuke isizohamba iye kogana. Intombazane icimela koninamalume. Uma intombazane iya kocimela, iye ihambe nempelesi okuyiyona ezoyikhulumela kubo koninalume. Umalume ohlinzayo uyaye enze isiqiniseko sokuthi intombazane iyalala ukuze ayihlabele imbuzi. Kuvame ukuthi […]

Continue Reading 0

Ugogo Wezinganekwane

Le ndaba ishicilelwe nguMike Msani.   Behleli bezungeze umlilo, bexoxa behleka belalele isalukazi saleli khaya lwakaMsani. Okuhlekisayo indlela abakhule ngayo labantu ababiza ngensimbi yesikole ukuthi basondele eduze komlilo ukuze bazizwele mathupha inganekwane kagogo. Phela uGogo wayenguthisha esikoleni samabanga aphezulu lapha endaweni yaseMthwalume, futhi nendlela ayezithanda ngayo izinganekwane wawungafunga ukuthi wayesemukhakheni okungesiwona hleze kwakumele adlale imidlalo […]

Continue Reading 0
Nongoma 8

Umkhosi Wesivivane 2018

The annual uMkhosi Wesivivane festival took place this past weekend at the KwaKhangela Royal Palace in Nongoma, KwaZulu-Natal. Similar to uMkhosi woMhlanga, the Zulu reed dance, which takes place next month, the festival is focused around women. While the reed dance celebrates Zulu maidens, and their entry into womanhood, uMkhosi Wesivivane features older women and encourages social cohesion, emphasising […]

Continue Reading 0