Amaklabhu okuqala ebhola eThekwini

Amaklabhu okuQala ebhola lezinyawo eThekwini asungulwa ekuqaleni kwama-1880’s kwathi ngo-1886 amaqembu amane ebhola laseNdiya ayesekhona. Ngo-1903 kwasungulwa iSouth African Indian Football Association. Ngenkathi abasebenzi base-Afrika bekhula, kanjalo nebhola lezinyawo ezindaweni zase-Afrika, kanye nangaphakathi kubantu base-Afrika ezikoleni zabo ezihamba phambili (ikakhulukazi ezizimishini). Phakathi kwamaqembu okuqala ase-Afrika kubalwa iWild Zebras e-Ohlange Institute, iShooting Stars e-Adams College kanye … Read more

Paddy Meskin

Paddy Meskin was born in England and moved to KwaZulu-Natal in 1948. By the age of 18, she was already active in her temple doing voluntary community work. She has been an active and creative member of the Bet David Congregation in Durban for many years. Assisted by members of the Jewish community in Durban, … Read more

Ukwenza inkomo ngobumba

UMnumzane S Mkhali wase-Ophepheni, eHighflats unikeze incazelo ngokwakhiwa/ kwenziwa kwezinkomo zobumba. Ubumba lusetshenziswa kulomdlalo. Ubumba uhlobo lodaka olumbiwa eduze komfula. Lolu daka lunombala onsundu. Luyaxutshwa ukuze lubebushelelezi. Okuqukethwe Abantu okukhulunywe nabo Ubani odlala lomdlalo? Yini esetshenziswayo ukudlala lomdlalo? Udlalwa nini lomdlalo? Udlalwa kuphi lomdlalo? Udlalwa kanjani lomdlalo? Izinkolelo/imikhuba eyamene nalomdlalo Umthombo Abantu okukhulunywe nabo Umcwaningi … Read more

Buselaphi: Umendo, Udayise Ngami

Into eyenza ukuthi umculo wesintu uthandwe kakhulu umlayezo owudlulisayo, indlela olotshwe ngayo bese kuba isigqi sawo uma nje sibala izinto ezimbalwa. Maningi amaciko aqopha izingoma okuthi ngisho sekudlule iminyaka ngeminyaka zaqoshwa kepha umlayezo okuzo ungapheleli emoyeni. Uma sikhuluma ngamaciko abesimame kanye kanye namaqembu awo ngabe senza iphutha uma sishiya ngaphandle iqembu lemithente kanye nomama uBuselaphi … Read more

Umlando weSix Foot Dance Festival eThekwini

Ubuciko bokudansa nobomdlalo buwuhlobo lwenkulumo olwenziwe kuyo yonke imiphakathi futhi buhlobene nomongo wesikhathi. Lapho abasebenzi baseNdiya bezinza eThekwini, babona isidingo sokugcina isiko labo ngokusungula amathempeli kanye ukuqala imikhosi eyayidumile eNdiya. ITherukoothu noma umkhosi womdanso oyizinyawo eziyisithupha kwaba ngomunye wemikhosi enjalo eyalethwa isuka eningizimu neNdiya. Kusho ukudlala emgwaqweni noma umdlalo owenziwa ngabesilisa ikakhulukazi abagqoke njengabesifazane futhi … Read more

Val Adamson

Val Adamson was born in Nairobi, Kenya in 1961 and moved to South Africa after graduating from Napier College in Edinburgh with a Higher Diploma in Photography in 1984. During the five years Val spent as the photographer for The Playhouse Company, she held two exhibitions, Caught in the Act (1988) featuring images of performers … Read more