No Longer at This Address – From Durban lCC to Albert Luthuli lCC

Durban’s International Convention Centre has been extremely successful since its inception, helping to make Durban one of the conferencing capitals of the South. The ICC has played host to a variety of events and conferences including the Non-Aligned Movement and the World Conference on Racism. The ICC has recently been expanded, and now includes a … Read more

USolwazi Rodney Harber

USolwazi Rodney Harber wazalelwa eMgungundlovu ngo-1940. Wafika eThekwini ukuzoqedela iziqu zakhe ze-Bachelor of Architecture e-University of Natal ngo-1965. Kwathi ngemuva kweminyaka emihlanu esebenza wafundisa khona iminyaka engamashumi amathathu nesithupha ngaphambi kokuthatha umhlalaphansi njengo-Profesa in the School of Architecture, Planning and Housing ufundise kuyo yomithathu imikhakha. Ubuye wafundisa e-TU Darmstadt nase-Durban University of Technology (DUT). Ngo-1969 … Read more

UVelisiwe Mary Mkhwanazi

Iphayona kusukela ekuqaleni, uVelisiwe Mary Mkhwanazi, wazama ukubhekana nezimo waphonsela inselelo yengcindezelo eyayikhona. Wazalwa ngonyaka ka-1932, emaphandleni aseMbongolwane, KwaZulu-Natal, uVelisiwe waqeda izifundo zakhe zamabanga aphansi kalula futhi wadlulela esikoleni samabanga aphakeme, okuyivelakancane ngesikhathi lapho imfundo ejwayelekile yesibili yathathwa njenge yanele. Ngo-1960 wathuthela eThekwini. Kulapha, emsebenzini wakhe omusha, lapho abona khona amandla obushoshovu. Engathokozile ngomatilasi abolile … Read more

IVictorian Railway Station

Izakhiwo eziningi zasedolobheni laseThekwini zinomlando omningi, ikakhulukazi izakhiwo ezindala, ngoba phela izona eziwumongo wedolobha, ukusungulwa kwalo kanye nokuthuthuka kwalo. Kubalulekile ke ukuthi sihlale sihlale sibuye siwuvuse umlando wezakhiwo zakuleli dolobha khona nentsha izokwazi iphinde iqonde ngokubaluleka kwezakhiwo ezithile edolobheni. Sisekuwo umlando wase workshop “Victorian Railway Station”. Lendawo manje isihluke kakhulu kunesikhathi eyakhiwa ngaso. Okokuqala nje … Read more

Ilongwe

Kwelinye lamakhasi sike sabhunga ngendaba yamalobolo, njengoba futhi sasike sabhala naphambili ukuthi umlobokazi uziphatha kanjani uma eganile. Besingakayifakeli ke amehlo le yengoduso nokuthi iziphatha kanjani. Ukuchaza nje, ingoduso umuntu osuke eselotsholwa noma eselotsholiwe sekushoda ukuthi ziwushaye nje kuphela. Ngoba vele ukonakala nokulingeka yinto ebiyenzeka nasemandulo, umbuzo uthi ngokwesintu bekwenziwa njani uma ingoduso yakho ithe ukuphambuka … Read more

UBusi Mhlongo

UVictoria Busisiwe Mhlongo, obuye aziwe ngo Busi Mhlongo wazalelwa eNanda, KwaZulu Natali ngomhlaka-28 Okthoba 1947. Busi Mhlongo ubekhaliphile, ubengumculi, umdansi kanye nomqophi wezingoma nomculo wakhe ongenamuklamo. Ekama umculo ohlukahlukene waseNingizimu Afrika umbaqanga, umaskanda, i-marabi , kanye nomculo wesiZulu womdabu kuxutshwe izikhathi ezahlukene ezifaka phakathi ezisimanje ezivela emculweni we-jazz, funk, rock, gospel, rap, opera, reggae kanye … Read more