Professor Malegapuru William Makgoba

Born in rural Sekhukhune, Limpopo Province, Professor Malegapuru Makgoba has an illustrious career spanning well over 30 years. Makgoba, came from humble beginnings to become one of South Africa‚Äôs living legends. As an immunologist, physician, public health advocate and academic, Makgoba shows great dedication to the health sciences and plays an active role in the … Read more

UBaleka Mbete

UBaleka Mbete owazalwa ngomhla ka-24 Septhemba 1949 eThekwini, wayengowesifazane wokuqala ukuqokwa njengoSihlalo Kazwelonke we-ANC kanye nomgqugquzeli wamalungelo abesifazane. UMbete wakhula eyintombazane endala emndenini wezingane eziyisishiyagalombili. Ukulindelwa kwale ndima kwakha izimfanelo zobuholi obusafufusa. Ekhuthazwe ngabesifazane empilweni yakhe, okungugogo wakhe nonina, wancela amandla abo azowasebenzisa kamuva empilweni. Uqale umsebenzi wakhe wokufundisa eThekwini lapho asheshe waqala khona ukuzibandakanya … Read more

I-Illustrated Glossary of Southern African Architectural Terms

Njengoba kunezinkinga ezinkulu ekufundiseni abakhulumi isiNgisi njengolimu lwabo lokuqala ukuthi befunde ngolimi okungelona ulimi lwabo lwebele, noma ukuqonda imigomo yezinhlobonhlobo ezahlukena yezibalo ngesiNgisi, kanjalo noSolwazi Franco Frescura waseNyuvesi yaKwaZulu Natali ububonile ubunzima echaza amagama abalulekile esiNgisi nesiBhunu kubafundi bakhe basenyuvesi abakhuluma isiZulu. I-Illustrated Glossary of Southern African Architectural Terms yaqala yaveza isidingo sokuxhumana ngempumelelo nabafundi … Read more

URoslyn Narain

U-Roslyn Narain-Mohan uyiLiving Legend emphakathini wakubo waseNewlands West lapho elwa khona nakho konke ukungabi nabulungiswa kwezenhlalo, kusuka kwi-HIV / Aids, ubugebengu, ukucwasana ngokohlanga, ubumpofu, ubudala nokuhlupheka komuntu ngamunye. Njengomfundisi onekhono ukwazile ukufundisa umphakathi wakubo ukuthi uzibandakanye futhi ufune izimpendulo zalezi zinkinga futhi ngokwenza njalo wenze umehluko obonakalayo ezimpilweni zamakhulu abantu abakuwo wonke amasiko. Ngo-2011, kwafezeka … Read more

I-Purtuassi eThekwini

Okuqukethwe Umsuka Indlela yokuzila Indlela yomthandazo wokuzila ukudla Izinzuzo ngokubuka i-Purtassi. Umsuka Minyaka yonke amaNdiya aseTamil emphakathini waseThekwini agubha ukuzila ukudla kusukela mhlaka 17 Septhemba kuze kube umhlaka 17 Okthoba, okuphawula ukuzila kwenyanga okubizwa ngokuthi ukuzilela iPurtassi. I-Purtassi igama lesiTamil elisho uSepthemba, ekhalendeni lesiTamil inyanga iqala ngosuku lwe-15 futhi ukuzila kwePurtassi kuqala ngokwenyanga namaplanethi. Kwakuyisiko … Read more

U-Obed ‘3’ Gumede

Ngemuva kokushona kukababa wakhe esemncane, u-Obed Gumede owaziwa ngo-‘3 ‘wayeka isikole waqala ukusebenza esemncane kakhulu. Wathola umsebenzi egatsheni lase-Kings Sports ku-West Street, lapho athola khona ithuba lokwazi ngezinhlobonhlobo zezemidlalo; eneminyaka engu-20 wayelokhu eqhubeka nothando lwesibhakela. U-Obed waqeqeshwa ngaphansi kuka-Moffatt Ngcobo no-Tommy Goqo e-Boxing Merebank Gym, waba ngumshayisibhakela okhokhelwayo ngo-1960. Waphumelela esigabeni se-Lightweight, okwagqamisa kakhulu emsebenzi … Read more