Izinkomo zeLobolo III

Ekhasini lokuqala nelesibili siveze amagama ezinkomo zesintu uma kulotsholwa kanye nencazelo encane kule ebizwa ngeka mama, ekababa kanye nenkomo yomqholiso. Kuleli khasi sisanaba ke ngalezi ebesingakazichazi esigcine ngokuzisho ngamagama kuphela. Isikhumba Lenkomo inikwa usokhaya eyinikwa umkhwenyana, lenkomo kuthiwa eyesikhumba sikamnumzane wekhaya. Isibhoma Isibhoma yinkomo eyisipho sikamakoti eyiphiwa umkhwenyana, lenkomo kuthiwa eyesidwaba sika mlobolokazi azosigqoka emzini. … Read more

Izinkomo zeLobolo II

Ekhasini lokuqala sifinqe ngendaba yezinkomo zelobolo, isibalo sazo, kanye ke namagama ezibizwa ngazo lezinkomo. Lezinkomo ezilotshwe zibaluleke kakhulu uma kuganiselwana ngoba inkomo ngayinye inohlelo lwayo, noma ke ngithi kunesizathu sokuthi ibe khona. Sizoqala sinabe ngale yokuqala esivule ngayo inkundla yona ebizwa ngeNkomo kaMama ebuye ibizwe ngeNgquthu. Ingquthu Lenkomo le inikwa unina wentombazane noma umkhwekazi uma … Read more

Izinkomo zeLobolo I

Izinto eziningi zesintu njengemigubho, imicimbi kanye nemisebenzi yasekhaya kusetshenziswa imfuyo ngokujwayelekilie. Kulemfuyo kubalwa izinkomo, izimbuzi kanye nezinkukhu ke, kwesinye isikhathi njengesinqumo mgomo sokwenza imigubho yesintu noma ukugcina isiko. Kuleli khasi ke sibhunga ngendaba yezinkomo zesintu uma kuganiselwana, sibhunga ngokubaluleka kwazo kanye ke namagama ezibizwa ngawo ngokwesiZulu. Lezinkomo zizobizwa ngamagama azo ngaphambi kokuba kwenwatshwe ngazo sezichazwa … Read more

Ukuthwala Intombi II

Kwingxenye yokuqala yokuthwala, kukhulunywe ngokuthi uma kuthwalwa kwenziwanjani, kanti ke futhi nokuthi emva kokuba ithwelwe intombazane abakhongi baya kubo kwentombi ukuyocela isihlobo esihle. Kodwa ke asibange sisayiqeda yonke inkulumo. Lelikhasi lihlose ukuqhubeka nayo liyiqedele lendaba. Uma kumenyezwa imibala yezinkomo, kushiwo zonke izinkomo zesicelo ngemibala yazo. Abakhongi bamemeza bethi, “Sicela ngesithole esimnyama”, okuyinkomo yokuqala. Balandele ngeduna … Read more

Ukuthwala Intombi: I

Lendaba yokuthwala iyindida kakhulu kwabaningi, yingakho ngaphambi kokuba nginabe ngayo, kuhle ukuthi ngiyichaze kancane ngokuhlukana kwayo. Ukuthwala kuhlukene kabili, kukhona lokhu kuthwala ngoko muthi wesintu, lokhu okuwukuthakatha. Bese kuba khona ukuthwala kwentombi ngesintu iganiswa, okuyikho ke okuzodingidwa kuleli khasi. Ukushela yinto eyigugu ezinsizweni, ngoba kutshengisa ubugagu bokwazi ukukhuluma kanye nokucikoza kwayo ngenkulumo, ngoba phela insizwa … Read more

A Traditional Zulu Bridal Outfit

Times are changing and many Zulu brides today choose to have what’s deemed to be a western wedding, but just as many opt for the traditional umabo, and when money permits it, a bride will have both ceremonies, with the western ‘white’ wedding normally taking place first. While a European wedding gown is a relatively … Read more