IChatsworth

IChatsworth iyilokishi elidlondlobalayo eliseningizimu yeTheku. Laziwa ngokuhlala abantu abafuduswa ngesikhathi sombuso wobandlululo. Ilokishi lamaNdiya amasiko awo angamanye amasiko aziwayo eThekwini futhi angumphumela  weGroup Areas Act. Okuqukethwe IGroup Areas Act Isikhala esiphakathi kwezindawo zokuhlala abamhlophe kanye nelokishi lase-Afrika Umuzwa Ojulile Womphakathi Ithempeli Lokuqonda Abampofu baseChatsworth IGroup Areas Act Ngo-1940, iThe Pegging Acts kanye neGhetto Act zaphasiswa. … Read more

Umlando weSithambaram Alayam Temple eBayview, Chatsworth, eThekwini

Ukusungulwa kwamathempeli eThekwini bekuyinto eyejwayelekile selokhu abasebenzi baseNdiya abasebenza ngokuzikhandla bahlala eThekwini. Kwakungenxa yokuzimisela ukugcina izitayela zabo zenkolo. Indawo engaphansi kwedolobha iChatsworth eningizimu yeTheku inabantu abaningi bomphakathi wamaNdiya ikakhulukazi amaHindu ngakho-ke kunamathempeli amaningi atholakala emayunithi ahlukene eChatsworth. Umlando wamaningi ala mathempeli axhumene nezinselelo zomphakathi wamaNdiya ngokwesimo sezepolitiki nezomnotho. ISithambaram Alayam Temple Ithempeli iSithambaram Alayam eliseBayview, … Read more

Umhlanganiso Ngokwebandla LamaNazaretha

Enkonzweni yamaNazaretha kunemithetho ebekelwe amakhosana (izinsizwa) kanye namakhosazane (izintombi). Uma beyiphulile leyomithetho bayahlawuliswa ngokuthi bangangeni ethempelini baze bahlambuluke ngendlela yaseKuphakameni. Inkosazane ayivumelekile ukuthi iqome kanye nenkosana nayo ayivumelekile ukuthi iqonywe kodwa kunendlela ebekiwe yokuthi baganane baze bashade besazigcinile. Uma kwenzekile bawephula lomthetho bayahlawuliswa ngendlela yaseKuphakameni. Lapha sibheka uma inkosazane noma inkosana iganwa umuntu ongakhonzi ebandleni … Read more

The Kavady Festival in Durban

Contents 1 Background 2 The significance of the Kavady Festival 3 The observation of the festival 4 IsiZulu Summary 4.1 Okwenzeka ngaphambi kokuqala kwalomcimbi Background Ever year thousands of Hindus gather around temples in Durban to observe the Kavady Festival in worship of Lord Muruga, a deity in Hinduism. It is a Hindu festival and … Read more