Umlando weSix Foot Dance Festival eThekwini

Ubuciko bokudansa nobomdlalo buwuhlobo lwenkulumo olwenziwe kuyo yonke imiphakathi futhi buhlobene nomongo wesikhathi. Lapho abasebenzi baseNdiya bezinza eThekwini, babona isidingo sokugcina isiko labo ngokusungula amathempeli kanye ukuqala imikhosi eyayidumile eNdiya. ITherukoothu noma umkhosi womdanso oyizinyawo eziyisithupha kwaba ngomunye wemikhosi enjalo eyalethwa isuka eningizimu neNdiya. Kusho ukudlala emgwaqweni noma umdlalo owenziwa ngabesilisa ikakhulukazi abagqoke njengabesifazane futhi … Read more

Umlando wesizwe saseMbo

Isingeniso Izwekazi laseAfrika lihlala abantu abehlukene, kungaba ngebala noma ngolimi abalukhulumayo nangenqubo yempilo yabo. Kulabantu kukhona ababizwa ngama’hamites’ nama ‘shemites’ kanye nabantu.¬†Izizwe zihlukene ngezigaba. Kukhona okuthiwa abeNguni ngenxa yolimi abalukhulumayo. Enzalweni yamaNguni kukhona azibiza ngokuthi bangamaNguni angamaDebe, amaNguni angamalala kanye namaNguni angabaMbo ekuyibo esikhuluma ngabo lapha. Batholakala eNingizimu Afrika, esifundazweni sakwaZulu-Natali bazibiza ngokuthi bangabaMbo, abantu … Read more

Ubuholi bendabuko

Ubukhosi bendabuko busakhona namanje. Umthethosisekelo waseNingizimu Afrika ugunyaza ubuholi bendabuko namandla awo. Imindeni yasebukhosini eyisikhombisa igunyazwe yavunyelwa umthetho ukuba ibuse ngokwendabuko ezingeni eliphezulu ngokwezizwe zaseNingizimu Afrika. Isizwe sabaThembu esizinze eMpumalanga Kapa sibuswa iNkosi uBuyelekhaya Dalindyebo. Isizwe samaXhosa naso esizinze eMpumalanga Kapa sibuswa iNkosi uZwelonke Sigcawu. AmaMpondo wona abuswa iNkosi uZanozuko Tyelovuyo Sigcau. Isizwe samaZulu sibuswa … Read more

Zulu Homestead Design

Contents 1 Background 2 Purpose behind this design / plan 3 Advantages 4 IsiZulu summary Background The Zulu people are a gifted tribe known for their creativity and ingenuity. They used natural resources for sustaining themselves with food, clothing and shelter, etc. One of the olden designs of a Zulu homestead takes a circular shape. … Read more

Zulu Family Customs

Among the Zulu, the belief in ancestral spirits (amadlozi or abaphansi) has always been strong. These are the spirits of the dead. The Zulus recognise the existence of a supreme being. UMvelinqangi (One Who Came First) or uNkulunkulu (Very Big One) is God because he appeared first. This supreme being is far removed from the … Read more

Usiko Lomntwana LakwaGasela

Lena yingxoxo kaSibongiseni Gasela ohlala endaweni yaseNanda, wazalelwa futhi wakhulela endaweni yaseMtubatuba, KwaZulu. Ngemuva kokuqeda isikole khona weza eThekwini ukuzofuna umsebenzi. Abantu bakwaGasela baziwa ngoMdunge, Chiliza njalonjalo. USibongiseni usitshele ngosiko lakubo kwaGasela okungenzeka ukuthi luyafana nokwalesinye isibongo. Imindeni inezinto noma amasiko abawalendayo ngokwenqubo yabo njengokuthi ezinye izibongo zifaka iziphandla, zigcabe ebusweni ezinye zibhoboze ezindlebeni njalo … Read more