Imashi yaboNyazi Lwezulu

Kugcwale izivatho ezimhlophe izinkumbi zamalunga eBandla lamaNazaretha, ezingaphuzu kuka-6000, zimasha eThekwini ngoLwesibili (28.09.2021). Lamalunga akhonza kwisigceme saseBuhleni abephume ngobuningi bawo ezotshengisa ukweseka umholi wawo uMduduzi ‘Unyazi’ Shembe.

Uzokhumbula ukuthi isigceme saseBuhleni nesaseThembezinhle saqala ukubanga isikhundla sobuholi ngemuva kokudlula emhlabeni kowayeyinkosi uVimbeni “Uthingo” Shembe. Lo mbango phakathi kukaMduduzi ” Unyazi Lwezulu” (oyindodana yoThingo) nomalume wakhe uVela Shembe naye ungosekho ube umdonsiswano isikhathi eside nakuba uVela esavunwa inkantolo ephakeme eThekwini njengomholi osemthethweni. UMduduzi uzame amahlandla amaningana ukuphikisa isinqumo senkantolo, kwanhlanga zimuka nomoya.

Kukancane futhi kuyinto engasiyona inhlaleyenza lena yokuthi ubone amakholwa esengene emgwaqeni emasha ngoba kunezikhalo anazo ngokuthile okwenzalakayo. Ingakho ke kuthusile ukubona abebandla eliholwa umholi wakwa Shembe uNyazi Lwezulu begcwele umgwaqo beyothula izikhalo ngabanganelisekile ngakho. Bekumhlophe iTheku kungathi amalanda amhlophe abebandla lama Nazaretha benemashi edolobheni. Bekungathi umbukiso wokuthi bungakanani ubukhulu baleli bandla njengoba bekungebantu bekungathi umkhosi thizeni inkosi impela. Umgwaqo uWest Street wama ngqi kungahambi ngisho izimoto. Baze bangene umgwaqo nje abantwana boNyazi ingoba abaneme neze ngesenzo senkantolo sokuthi kunqandwe uNyazi ukuba lube ngumholi waleli bandla.

Izithombe ngu @NjabuloQhobs kanye no @zempi_n Source: Twitter

Lombango waqala emuva kokuba kukhothame owayekade engumholi walo ibandla kwase kubekwa omusha. Ekubekweni komholi omusha kube khona izingxabano abanye bethi ngokwendlela yebandla nangokwesintu kumele kubekwe uMnu Mduduzi Shembe, abanye bona bala baphetha bathi kumele kube uNyazi umholi. Usubemningi kakhulu umdoniswano kuleli bandla, kwaze kwagcina sekungenelela nezinkantolo ukuze kube nesisombululo kodwa kubukeka kunhlanga zimuka nomoya ngoba namanje abakahoshelani umoya. Njengoba beze bebe neMashi enokuthula “Peaceful march” nje ingoba baveza ukunganeliseki kwabo ngezinqumo zenkantolo abasohlangothini loNyazi ababona ukuthi azibavuni. Bebehambisa izikhalo zabo kubaphathi bedolobha lase Thekwini njengoba imashi ibibheke eCity Centre nokuyila abathule khona uhlu lwabo lwezikhalo “Memorundum of demand”. Babe sebeveza nokuthi uma inhlangano iphethe leli dolobha ihluleka ukulalela izimfuno zabo iyobhekana ngamehlo esambane inkosi impela uma sekuvotwa njengoba kuza ukhetho lokuvotela ohulumeni basekhaya nje.

Imashi bekuyindlela amalunga ebandla angabalandeli ebebetshengisa ngayo ukweseka uMduduzi njengomholi wabo. Ngokusho kuka Nkosinathi Makhanya obekhuluma abamashi, ukubona nokuhumusha uShembe akuncikile esikungweni sezomthetho kepha siqashwe ngokomoya. Uphinde wagcizelela ukuthi baluhambisile uhlu  lezikhalo kuziphathi mandla zikahulumeni kumasipala weTheku.

Le mashi iholele ekutheni kuboshwe uPhilani Lwandle obengomunye wabanqunquzeli bemashi ngenxa yokungalandelwa kwemithetho yeCovid 19. Ngokombiko wamaphoyisa yize ibandla belinayo imvume yokumasha kepha bekulindeleke abantu abalinganiselwa ku-500 hhayi izinkumbi ezingangoZulu eya empini.

Brief overview

On the 28th of September 2021 there was a march by the Nazareth Baptist Church from the side of uNyazi Lwezulu. The march was against court’s ruling against uNyazi Lwezulu being the sole leader of this institution. The church has been at loggerheads for over sometime now fighting over who should be the leader of the church, even with the courts intervention there has not been any resolution accepted by both parties. This articles deliberates on the march and how it proceeded.

Durban City Centre come into a stand still on Monday, 28th of September 2021 as thousands of Nazareth Baptist Church members from eBuhleni faction marched. The members who come in their numbers were there to show support for Mduduzi Shembe as their leader. Mduduzi is the son of the late Vimbeni Shembe who has been protesting the Durban High Court’s ruling and granting Vela Shembe (his now late uncle) as the leader. This march led to one member being arrested for breaching Covid 19 regulations. According to police, permission for the march was granted with the expectation of 500 people only.

Leave a Reply