Ukwehlukana Kwezinkonzo Ebandleni LamaNazaretha

Inkonzo yamaNazaretha (Shembe) iyinkonzo ehlukanisile ngezigaba kanti futhi zonke izigaba kunezinsuku ezihlangana ngazo okuyizifungo zokudumisa njalo enyangeni. Kukhona amakhosikazi abizwa ngokuthi iNgudlungudlu, kube amakhosazane kanye namakhosana.

Inkonzo Yamakhosazane
Amakhosazane ahamba umhlangano obizwa ngokuthi u-25 njalo ngenyanga kusukela mhla zingamashumi amabili nane kuya mhla zingamashumi amabili nesithupha. Amakhosazane ayahlangana kulowomuzi kumbe ethempeleni lawo ukuyogcina isifungo sawo. Lapho afike angenise ngoba kunenkolelo yokuthi asuke ehamba namakhosazane asemoyeni, ukungenisa lokhu kusuke kuwukubikela lawo asemoyeni ukuthi sekuyangenwa ukuze angasali ngaphandle.

Amakhosazane anomphathi wawo okunguyena osuke ewagadile ukuthi ayakwenza yini okufanele akwenze. Inhloso yalenkonzo kusuke kuwukuyofundisana ngenkonzo, imithetho yenkonzo, imilando yenkonzo, izihlabelelo, umgidi, indlela yokuziphatha uma uyinkosazane kanye nenhlonipho. Zonke lezizinto akulula ukuthi uzifunde enkonzweni yeSabatha ngoba isikhathi sisuke sisincane. Kubalulekile ukuthi amakhosazane aziphathe kahle ngoba ayizimbali zenkonzo, iwona abalulekile ebandleni. Lenkonzo yamakhosazane iwenza abeqotho, azihloniphe angabi uvanzi futhi avikeleke ezintweni ezingalungile ezihlupha ikakhulukazi abantu abasha.

Inkonzo Yamakhosana
Amakhosana wona ahamba umhlangano ka-23 njalo ngenyanga kusukela mhla zingamashumi amabili nambili kuya mhla zimgamashumi amabili nane. Amakhosana nawo asuke egadwe umshumayeli kanye nomphathi wawo. Amakhosana nawo ahlangana kulowomuzi noma ethempeleni ukuyogcina isifungo sawo. Afike angenise bese eyagida, nawo ayafundiswa ngemithetho yenkolo, imilando, izihlabelelo, kanye nokuphathwa kwemizi ngoba asuke ekhona namakhosana amadala asuke esegcagcelwe. Elinye igama abizwa ngalo elithi iNhlalisuthi.

Inkonzo Yomama
Omama bona baba nezinkonzo ezimbili ngokwehlukana kwazo, inkonzo kaLwesine nenkonzo ka-14. Inkonzo kaLwesine iba khona njalo ngoLwesine kanti eka-14 iqala mhla ziyishumi nantathu iphume ziyishumi nanhlanu enyangeni. Inkonzo yomama nayo ithi ayicishe ifane neyamakhosazane namakhosana ngoba nabo basuke befundisana ngenkonzo. Omama nabo bayafundiswa ngokuhlonipha imizi yabo kanye nabayeni babo. Ngaso sonke isikhathi umama uyena owaziyo ukuthi ukuze ikhaya libe yikhaya kudingeka kube uyena otshengisa inhlonipho nobuqotho ngoba uyena ohlezi esekhaya. Amakhosikazi wona asuke egadwe umkhokheli wamakhosikazi. Umkhokheli ukhethwa ibandla ngokubheka indlela azinikele ngayo enkonzweni nasekukhuthaleni ekwenzeni izinto eziphathelene nenkonzo. Umkhokheli ubonakala ngokuthi ambathe isiphika esimnyama ngaphezulu kwenansuka.

By: Zanele Shange

Leave a Comment