IHare Krishna Temple eChatsworth

Indawo ithempeli elikuyo Ithempeli i-Hare Krishna, elaziwa ngeSri Radhanath Temple of Understanding litholakala endaweni yamaNdiya amaningi eChatsworth cishe amakhilomitha angu-20 eningizimu yedolobha laseThekwini. Ingenye yezindawo eziheha izivakashi kakhulu eThekwini futhi iwuphawu lwawo wonke amathempeli awo wonke amaNdiya alandela inkolo yamaHindu. Ithempeli linikezelwe kuLord Krishna, unkulunkulu okhonzwa amaHindu. Isakhiwo sethempeli Kunezizathu eziningi zokuthi kungani ithempeli libe … Read more

Umlando weSithambaram Alayam Temple eBayview, Chatsworth, eThekwini

Ukusungulwa kwamathempeli eThekwini bekuyinto eyejwayelekile selokhu abasebenzi baseNdiya abasebenza ngokuzikhandla bahlala eThekwini. Kwakungenxa yokuzimisela ukugcina izitayela zabo zenkolo. Indawo engaphansi kwedolobha iChatsworth eningizimu yeTheku inabantu abaningi bomphakathi wamaNdiya ikakhulukazi amaHindu ngakho-ke kunamathempeli amaningi atholakala emayunithi ahlukene eChatsworth. Umlando wamaningi ala mathempeli axhumene nezinselelo zomphakathi wamaNdiya ngokwesimo sezepolitiki nezomnotho. ISithambaram Alayam Temple Ithempeli iSithambaram Alayam eliseBayview, … Read more

Umhlanganiso Ngokwebandla LamaNazaretha

Enkonzweni yamaNazaretha kunemithetho ebekelwe amakhosana (izinsizwa) kanye namakhosazane (izintombi). Uma beyiphulile leyomithetho bayahlawuliswa ngokuthi bangangeni ethempelini baze bahlambuluke ngendlela yaseKuphakameni. Inkosazane ayivumelekile ukuthi iqome kanye nenkosana nayo ayivumelekile ukuthi iqonywe kodwa kunendlela ebekiwe yokuthi baganane baze bashade besazigcinile. Uma kwenzekile bawephula lomthetho bayahlawuliswa ngendlela yaseKuphakameni. Lapha sibheka uma inkosazane noma inkosana iganwa umuntu ongakhonzi ebandleni … Read more

The Kavady Festival in Durban

Contents 1 Background 2 The significance of the Kavady Festival 3 The observation of the festival 4 IsiZulu Summary 4.1 Okwenzeka ngaphambi kokuqala kwalomcimbi Background Ever year thousands of Hindus gather around temples in Durban to observe the Kavady Festival in worship of Lord Muruga, a deity in Hinduism. It is a Hindu festival and … Read more