UFelix Dlamini

Igama likaFelix Dlamini lingelinye lamagama akhethwa ngesikhathi kushintshwa imigwaqo yeTheku namaphethelo. Ugwaqo uBrickfield washintshwa waba uFelix Dlamini. Ngokusho kukaMathew Savides, umgwaqo uBrickfield uholela kwinkambu noma indawo lapho kwakwakhelwa khona izitini, phecelezi bricks ngesikhathi sakudala eThekwini. Lokhu kuveza ukuthi laqhamuka kanjani leligama owawuqanjwe ngalo. Nakuba lisasentshenziswa elikaBrickfield uma kukhulunywa kepha selaba uFelix Dlamini. UFelix Dlamini ayaziwa … Read more

Che Guevara

Uma sibheka amagama ezingqalabutho zomzabalazo ekwaqanjwa ngazo imigwaqo yeTheku namaphethelo, akuzona ezaseNingizimu Afrika kuphela. Kukhona namaqhawe amazwe angaphandle. Kulesi siqeshana sibheka umlando neqaza lika Che Guevara okwashintshwa uMoore Road wabizwa ngaye. U-Ernesto “Che” Guevara wazalwa zingu 14 Meyi 1928 eRosario idolobha lase-Argentine. Wabe engowakuqala ezinganeni zakwabo ezinhlanu. Wakhula ethanda ezemidlalo, ukubhukuda, ibhola lezinyawo, ukudubula neminye. … Read more

No Longer at This Address – From Jan Smuts Highway to King Cetshwayo Highway

King Cetshwayo kaMpande, after whom Jan Smuts Highway in Durban is now named, is considered to be the last king of an independent Zulu kingdom. Apparently standing at nearly two metres tall, and weighing in excess of 150kgs, Cetshwayo showed his might by first taking control of his father’s kingdom while King Mpande was still alive, and then going … Read more

No Longer at This Address – From King George V Avenue to Mazisi Kunene Avenue

Last week we wrote about the book, Emperor Shaka the Great, which is finally being published in its original isiZulu. This week we thought that we would focus on its author, Professor Mazisi Kunene, freedom fighter, literary icon and poet. Kunene spent much of his adult life abroad, but never lost ties with his fellow activists back home, actively … Read more

No Longer At This Address – Dr Langalibalele Dube Street

This past Sunday marked the 105th anniversary of the founding of the ANC. Originally called the South African Native National Congress (SANNC), the political organisation was formed on the 8th January 1912, in response, in part, to the Natives Land Act which once passed into law would create separate reserves for black people, and prohibit … Read more

Durban Street Names

Many of the major streets in Durban have been renamed to honour heroes of the liberation struggle. Aliwal Street is renamed after Samora Machel – who was a Mozambican military commander, revolutionary socialist leader and eventual President of Mozambique.  Machel led the country to independance in 1975 until his death in 1986, when his presidential aircraft crashed … Read more