Ukwenza inkomo ngobumba

UMnumzane S Mkhali wase-Ophepheni, eHighflats unikeze incazelo ngokwakhiwa/ kwenziwa kwezinkomo zobumba. Ubumba lusetshenziswa kulomdlalo. Ubumba uhlobo lodaka olumbiwa eduze komfula. Lolu daka lunombala onsundu. Luyaxutshwa ukuze lubebushelelezi. Okuqukethwe Abantu okukhulunywe nabo Ubani odlala lomdlalo? Yini esetshenziswayo ukudlala lomdlalo? Udlalwa nini lomdlalo? Udlalwa kuphi lomdlalo? Udlalwa kanjani lomdlalo? Izinkolelo/imikhuba eyamene nalomdlalo Umthombo Abantu okukhulunywe nabo Umcwaningi … Read more

Ukudliwa kwephaphu lenkomo – Umdlalo womdabu

UMnumzane B Nzuza waKwaThayela, Maphumulo uthi iphaphu lingesinye sezitho zangaphakathi senkomo esisondele enhliziyweni. Ngokwesiko lamaZulu, le ngxenye yanikezwa abafana abelusayo ukuba bayidle uma kuhlatshwe inkomo. Okuqukethwe Umuntu okukhulunywe naye Ngubani odlala lomdlalo? Yini esetshenziswayo ukudlala lomdlalo? Udlalwa nini lomdlalo? Udlalwa kuphi lomdlalo? Udlalwa kanjani lomdlalo?  Umthombo Umuntu okukhulunywe naye Umcwaningi ukhulume noMnumzane B Nzuza onikeze … Read more

Indigenous Games Saturdays

The Phansi Museum in Glenwood has come up with the most fabulous day out for children – and adults! –  in the form of Indigenous Games Saturdays! The museum began hosting the events in December last year. Closed for the holidays it will be relaunching the programme at the end of next month when the … Read more

Wrist game

Mrs. T Majiya said this game involved holding another person’s hand at the wrist and waving it loosely to and fro. Contents 1 The person consulted 2 Who play this game? 3 What is used to play this game? 4 When is this game played? 5 Where is this game played? 6 How is this … Read more

Wrestling

Mrs. Ndwandwe of Ndundulu, KwaZulu claims that girls were set to hold each other and wrestle until one falls. The one who manages to bring down the other is regarded as the stronger one. Contents 1 The person consulted 2 Who play this game? 3 What is used to play this game? 4 When is … Read more

Where did she go?

This game is named in a question form to ask about somebody whose whereabouts are not known. This is the explanation given by Ms. G Mkhize. Contents 1 The person consulted 2 Who play this game? 3 What is used to play the game? 4 When is this game played? 5 Where is this game … Read more