Umdlalo iKho-Kho

Umdlalo wokugijima Okuqukethwe Okusetshenziswayo Induku noma ucwezu lukashoki. Ukwakhiwa kweqembu nezindima Kunamaqembu amabili abadlali abayisishiyagalolunye lilinye.Iqembu elilodwa iqembu eligijimayo (Iqembu A) kanti elinye iqembu elijahayo (Iqembu B).Ekuqaleni komdlalo, umdlali oyedwa ovela eqenjini eligijimayo uzobizwa ngokuthi ‘umgijimi’ (X) kanti omunye uzoba ‘umjahi’ (Y). Incazelo yomdlalo  Abadlali baphonsa icoin lemali ukuze babone ukuthi yiliphi iqembu elizogijima nokuthi … Read more

Umdlalo: Ixoxo liyagxuma

UNkk N Mthuli waseNoordsberg KwaMaphumulo uchaza ukuthi lomdlalo ubizwa ngokuthi ixoxo liyagxuma (frog leap) ngoba izingane ziyagxuma njengamaxoxo lapho zidlala. Ixoxo yisilwane esincane esihlala emanzini nasemhlabathini futhi liyagxuma lapho lihamba. Okuqukethwe Umuntu okukhulunywe naye Ngubani odlala lomdlalo? Yini esetshenziswayo ukudlala lomdlalo? Udlalwa nini lomdlalo? Udlalwa kuphi lomdlalo? Udlalwa kanjani lomdlalo?  Inkolelo ngalomdlalo Umthombo UNksz N … Read more

Ukukha amanzi

UNkosazane G Mkhize waKwaSithebe, KwaZulu uthi ukukha amanzi into eyenziwa amantombazane ngokuthatha izitsha zokukha amanzi okuphuza emfuleni noma empompini womphakathi. Izitsha kungaba yizimbiza zobumba, amabhakede noma yisiphi isitsha esifanele ukukha amanzi. Lapho amantombazane edlala izindlu (umasigcozi/umandlwana) asebenzisa amathini angenalutho noma aphuze amabhodlela kadilinki ukuphatha amanzi ayenawo ezindlini zawo zokudlala. Okuqukethwe Umuntu okukhulunywe naye Ngubani odlala … Read more

Ukwenza inkomo ngobumba

UMnumzane S Mkhali wase-Ophepheni, eHighflats unikeze incazelo ngokwakhiwa/ kwenziwa kwezinkomo zobumba. Ubumba lusetshenziswa kulomdlalo. Ubumba uhlobo lodaka olumbiwa eduze komfula. Lolu daka lunombala onsundu. Luyaxutshwa ukuze lubebushelelezi. Okuqukethwe Abantu okukhulunywe nabo Ubani odlala lomdlalo? Yini esetshenziswayo ukudlala lomdlalo? Udlalwa nini lomdlalo? Udlalwa kuphi lomdlalo? Udlalwa kanjani lomdlalo? Izinkolelo/imikhuba eyamene nalomdlalo Umthombo Abantu okukhulunywe nabo Umcwaningi … Read more

Ukudliwa kwephaphu lenkomo – Umdlalo womdabu

UMnumzane B Nzuza waKwaThayela, Maphumulo uthi iphaphu lingesinye sezitho zangaphakathi senkomo esisondele enhliziyweni. Ngokwesiko lamaZulu, le ngxenye yanikezwa abafana abelusayo ukuba bayidle uma kuhlatshwe inkomo. Okuqukethwe Umuntu okukhulunywe naye Ngubani odlala lomdlalo? Yini esetshenziswayo ukudlala lomdlalo? Udlalwa nini lomdlalo? Udlalwa kuphi lomdlalo? Udlalwa kanjani lomdlalo?  Umthombo Umuntu okukhulunywe naye Umcwaningi ukhulume noMnumzane B Nzuza onikeze … Read more

Indigenous Games Saturdays

The Phansi Museum in Glenwood has come up with the most fabulous day out for children – and adults! – ┬áin the form of Indigenous Games Saturdays! The museum began hosting the events in December last year. Closed for the holidays it will be relaunching the programme at the end of next month when the … Read more