Ukugcotshwa kweSilo uMisuzulu

Ngathi sezihubela sakusha endlunkulu ngodaba lokugcotshwa kweSilo sakwa Zulu isilo uMisuzulu. Kuzokhumbuleka ukuthi kusuka sabekwa iSilo esihlalweni sobukhosi baseNdlunkulu besingakaze sigcotshwe ngokuse mthethweni noma nje ngendlela yokubekwa kweSilo esisha. Noma lungakabekwa usuku azogcotshwa ngalo futhi kungekho okuphimiswe khona endlunkulu ngokugcotshwa kwaso iSilo kepha abasiki bebunda sebewu hogelile umoya wokuthi iSilo uMisuzulu uzogcotshwa ngokusemthethweni. Noma isizwe … Read more

Bamfuna Ezikhindini uZuma

Kazi iyozala nkomoni kwelika Nxamalala. Owayengumongameli wezwe uMnumzane uJacob Zuma kubukeka bebaningi abamfuna ezikhindini. Iqembu lepolitiki iDemocratic Alliance (DA) lithi kwangungekho emthethweni ukudedelwa kukaZuma ejele ngesizathu sesimo sempilo yakhe ekwabikwa ukuthi ibuthaka. Kunjalo nje akuyona iDA kuphela engahambisani nalesi sinqumo ne-Afro Forum kanye neHelen Suzman Foundation basiphosele inselelo lesisinqumo enkatolo ephakeme. Lokhu kuholele ekutheni isinqumo … Read more

UMxolisi Kaunda Ubuyele KwesikaMeya

Kuqopheke umlando ngemuva kwemiphumela yokheto lohumuleni basekhaya obelungo mhlaka 01 Novemba 2021. I-ANC ilahlekelwe omaspala abaningi kakhuukazi esifundazweni saKwaZulu Natali. Lokho kube utshintsho olunkulu emlandweni wezepolitiki. Yize kunjalo i-ANC ikwazile ukubuyisa uMaspala weTheku, uMxolisi Kaunda wabuyela esikhundleni sokuba imeya. Uzokhumbula ukuthi ngemuva kwemiphumela yokhetho i-ANC ithole ngaphansi kuka- 50% amavoti okuholele ekutheni ibange lesikhundla namanye … Read more

Izithelo eziyimvela kancane edolobheni

Uma uvakasha ezindaweni ezingamakhaya noma ezinamahlathi kukhona izithelo oye uhlangane nazo okungavamile ukuthi ungazithola edolobheni noma ezitolo ezinkulu.  Kulesi siqeshana sibheka kafushane izithelo izindoni, amajikijolo kanye nomalibheri. Izindoni uhlobo lwesithelo esithanda indawo enamanzi kanti uma zihluma ziqala zibe luhlaza bese ziye zibe ngathi zibebomvu bese uma sezivuthiwe sezilungele ukudliwa zibemnyama. Kanjalo amajikijolo nomalbheri nazo zivuthwa … Read more

Ukufihlwa kuka FW De Klerk

Ngokujwayelekile ukuhamba kobekade engumholi wesizwe kuhambisana nokuthi kunconywe amagalelo akhe noma kube nezikhalo ngezinye zezinqumo akazithathe esaphila. Kodwa ke ukuhamba kowaye ngumongameli walelizwe ngesikhathi sobandlululo uFW De Klerk owaye ngumholi weNational Party kuhlukanise imbono yabantu phakathi. Kukhona abebethi makafihlwe ngohlelo olubizwa ngokuthi yistate funeral, kanti abanye bengayizwa nangalukhasha leyo bethi nje akukwazi. Phela kuzokhumbuleka ukuthi … Read more

Sipheka isitambu

Isikhathi sikakhisimusi isikhathi sokuba ndawonye nizithokozise. Abantu abaningi basuke bevalile emsebenzini benchitha nisikhathi nemindeni kanye nabangani kuphekwa, kuphuzwe, kudliwe amakhekhe kakhisimisi (baker’s choice assorted biscuits) kubemnandi. Kodwa ke akuwona wonke umuntu ozokwazi ukuba nomndeni wakhe ngesikhathi sikakhisimuzi. Njengoba bezobe begodukile besemakhaya abanye bevakashele izindawo zokungcebeleka. Kubalulekile ukudla kamnandi noma uhleli wedwa nje. Kulokhisimusi sizopheka isitambu … Read more