Ubizo, osaziwayo nokushintsha kwesikhathi

Indlela yokuphila iyashintshashintsha, isikompilo alisefani njengesikhathi sobabamkhulu. Ukuba nobizo lokwethwasa nokuba isangoma bekuba into enkulu nengavamile ukuba yenzeke noma yamukeleke kalula. Esikhathini esiphila kuso kubukeka banda abantu abathi abanobizo, kusukela kubantukazana kuya kosaziwayo. Kuleli likaMthaniya sike sabona sikhula isibalo sosaziwayo abamukele ubizo lokwethwasa, babe izangoma. Singabala osaziwayo abanjengo Kelly Khumalo, Boity Thulo, Zodwa Wabantu, Baby … Read more

Amandla Embokodo

Umculo wesintu ugcwele kakhulu abantu besilisa, singasho nje ukuthi yinkundla yezinsizwa namabhungu. Kuleminyaka eyedlule abe mancane amaqembu omculo wesintu aphethwe imbokodo, kungesikho ukuthi ivalelwe ukuphatha amaqembu kodwa kungukuthi eningi ayizifakeli inselelo yokuba abaholi bamaqembu. Okuhle esikubona esikhathini samanje ukubona abesimame, izintombi kanye nabo omama abadala kulendima begqugquzela ukuthi imbokodo izibandakanye emculweni wesintu. Maningi amaciko esintu … Read more

Utshwala besiZulu buyelapha

Esikhathini esiningi uma sigula sike sijahe ukubona odokotela ukuze beselaphe. Uma sibona ukuthi imithi kadokotela ayithi shu, ilapho ke esiqala khona ukufuna usizo oluseceleni. Utshwala ikakhulu ubeer nogologo kuvame ukuthi sixwayise ngabo nobugozi obubudala emzimbeni. Kepha ubuwazi ukuthi utshwala besiZulu buyelapha izilonda eziba ngaphakathi emzimbeni (ulcers)? Uma uphethwe ama-ulcer ikakhulu awesisu (stomach ulcers) ziningi izinto … Read more

Ukunwetshwa kweMtateni nokwakhiwa kweDurban Eye

EMtateni indawo yokuthutha enkulukazi futhi ematasa kakhulu kunazo zonke ezinye eNingizimu Afrika. Lendawo ephethwe inkampane iTransnet, kubikwa ukuthi bafuna ukuyinweba ngokuphindwe kawu-4 ukuvuleka kwayo njengamanje. Lokhu kuzoba nomthelela omkhulu kumaspala omuhle nongemuhle. U-Adrian Peters, oyiChief Strategy Officer eThekwini, wathi uhlelo lweTransnet luza namathuba kanye nobungozi. UPeters wabika ukuthi imigwaqo ehlukene kanye nemihubhe nxazonke zedolobha zibonakalisa … Read more

Umjaho wamahhashi-2022 Durban July

Ibhekwe ngabovu iDurban July ozobe ungempelasonto yangezi, 2 Julayi 2022 njengoba ishaya ibuya, isiqubulo salonyaka sithi ‘Show Me the Money’. Yize izikhukhula bezisho ukuhamba neTheku kodwa iTheku lithi selimi ngomumo ukusingatha lendumezulu yomcimbi. Umjaho omkhulukazi wamahhashi, ezemfashini kanye nobumnandi kubuye ngokuphelele selokhu kwaqala isifo se-Covid 19 emhlabeni. Ike yabhekana nobunzima iKwaZulu Natali kuleminyaka emibili eyedlule, … Read more

Liyawohloka liyaphela iTheku

Ukuwohloka kwedolobha iTheku inkinga ebukeka iqhubekela phambili ukunokuba inqandwe. Izitolo ezinkulu zibalekela kuma shopping malls namabhizinisi athulela ezindaweni ezingaphandle kwedolobha okunomthelela ongemuhle. Kule siqeshana sibheka kafushane ukuwohloka kwedolobha iTheku okucace bha uma uhamba kuWest Street (Dr Pixley Kaseme Street) okuwumgwaqo osetshenziswa noma ophithizela kunayo yonke kuleli dolobha. Sikhula uma usedolobheni uWest street bekuyilapho obuthola khona … Read more