IMelusi’s Everyday Zulu

Esikhathini esidlule sabhala ngekhasi likaFacebook eliphethwe ngumkhangisi oqavile,uMelusi Tshabalala. UMelusi wayesezibophezele ekubhaleni iphosti nsuku zonke egxile olimini lwesiZulu, kumbhalo ngamunye ubheka igama elihlukile. Nakuba indlela uMelusi ayenza ngayo ijabulisa kakhulu, kodwa umqondo uqhamuke ngenxa yento ebaluleke kakhulu – esechithe iminyaka engamashumi amabili emkhakheni wezokukhangisa uMelusi wayekholelwa ekuqedeni ukungahlonishwa ngokuphelele izilimi zomdabu zase-Afrika. Imali eningi itshalwa … Read more

INala Pottery Dynasty

Nakuba esikhathini samanje uke ubone izinkamba zenziwa ngamadoda, ngokwesiko ukwenza ukwenza izinkamba okwabesifazane, abangagcini nje ngokwenza izitsha zobumba, kodwa futhi yibo abagaya umqombothi ongena ezimbizeni. Nakuba izimbiza zesiZulu zisebenza futhi zihlobisa, awesifazane womndeni wakwaNala sebekubeke kwelinye izinga ukwenza izinkamba, bakhiqiza lokho okungachazwa njengomisebenzi wobuciko wangempela! Okuhlanganisa izizukulwane ezintathu zabakha izinkamba zesiZulu, izitsha zobumba ezibunjwe kahle … Read more

I-Illustrated Glossary of Southern African Architectural Terms

Njengoba kunezinkinga ezinkulu ekufundiseni abakhulumi isiNgisi njengolimu lwabo lokuqala ukuthi befunde ngolimi okungelona ulimi lwabo lwebele, noma ukuqonda imigomo yezinhlobonhlobo ezahlukena yezibalo ngesiNgisi, kanjalo noSolwazi Franco Frescura waseNyuvesi yaKwaZulu Natali ububonile ubunzima echaza amagama abalulekile esiNgisi nesiBhunu kubafundi bakhe basenyuvesi abakhuluma isiZulu. I-Illustrated Glossary of Southern African Architectural Terms yaqala yaveza isidingo sokuxhumana ngempumelelo nabafundi … Read more

The 2023 Durban International Book Fair

The Durban International Book Fair  will run from 9 to 13 August 2023 at the Globe, Suncoast. There is no charge to attend the event. It features a diverse range of writers who focus on a broad spectrum of literary genres – from fiction to non-fiction, academic writing to poetry. The fair provides a space … Read more

Izindlela zokukhuluma ziyehlukana

Singakhuluma isiZulu kepha uma siqhamuka ezindaweni ezahlukene isiZulu sethu ngeke sifane. Indlela yokusebenziswa kwamagama uyehlukana kubantu. Uma ulalela amagama abantu abaqhamuka kulezindawo esingenhla nesifundazwe njengo Lundi wehle njalo koNew Castle noMnambithi nabantu abakhulele eThekwini awafani yize kuyisiZulu. OLundi bathi, “umama”, eThekwini bathi “uma” eMnambithi bathi ”umalo”. ENew Castle bathi ”phephisa” kanti eThekwini bathi ”ncese” noma … Read more

Ubizo neSifo Senqondo

UNokulinda Mkhize yisangoma esike sakhuluma ngesihloko esithi ubizo (ubizo lwamadlozi) nokugula ngengqondo. NgokukaMkhize miningi imibandela ethinta umzimba nomqondo okufanele ibhekwe uma umuntu ethwasa , njengoba isikhathi esiningi umuntu efikelwa wukucindezeleka okukhulu emqondweni uma amadlozi ezama ukudlulisa kuye izimpawu zobizo. Kuphinde kube nodaba lwalezi ‘zimpawu’ noma imiyalezo ephanjaniswa nesifo sengqondo. Enkulumweni yakhe uMkhize, osesebenza njengo gobela … Read more