Tag Archives | traditional medicine

Attraction Spell (Umlomo Omnandi)

Umlomo omnandi dramatically improves your “curb appeal”. This spell brings your inner beauty to the surface, allowing others to see your sex appeal, your intriguing personality, and your beautiful qualities. Not only will you feel better about yourself, but when stares and compliments come your way, your self-confidence will soar, and you will feel on […]

Continue Reading

Zulu Attraction Spell (Umlomo Omnandi)

Umlomo omnandi dramatically improves your “curb appeal”. This spell brings your inner beauty to the surface, allowing others to see your sex appeal, your intriguing personality, and your beautiful qualities. Not only will you feel better about yourself, but when stares and compliments come your way, your self-confidence will soar, and you will feel on […]

Continue Reading

Umsebenzi Wobungoma

Ingxoxo noMakhosi P. M. Dlamini waseMpandwini eMbumbulu. UZanele Shange wohlelo Ulwazi ube nengxoxo noMakhosi Dlamini oyisangoma. Ngemuva kokugula isikhathi eside kwatholakala ukuthi kufanele athwasele ubungoma. Waya kothwasa wakwenza konke okwakufanele akwenze esigodlweni wabe esephothula eseyoqala umsebenzi wobungoma. Ezinye zezingqinamba uMakhosi Dlamini abhekana nazo ekuthwaseni ukuhamba ngezinyawo angazifaki izicathulo okwenziwa yilabo abasuke besathwasa kanye nokuvuka ekuseni kakhulu ukuze […]

Continue Reading

Umganu

Umganu (marula tree) is a tree used by African people especially the Zulus. The tree grows near the river but it can also be re-planted. It is mainly used for traditional healing of mumps (uzagiga). The person who has mumps has to go to this tree and hit the cheek on the tree, while they do […]

Continue Reading

Ukusetshenziswa Kwesihlahla Somdoni Ukulapha Izifo

Isihlahla somdoni isihlahla sezithelo ezidliwayo futhi simila endaweni engasemfuleni kodwa uyakwazi ukuthi uphinde usibone emzini womuntu sitshaliwe. Ngibe nengxoxo noMama Bongi Mzimela ohlala endaweni yaseCongo, eNanda. Lesihlahla somdoni isihlahla esasikhona ngisho emandulo kusaphila okhokho bethu. Izingane zakuqala zazithi uma ziphuma ukokha amanzi zidle izindoni kuzo, namanje ezindaweni zasemakhaya zisakwenza lokho. Izihlahla nokuhlukana kwazo siyazi ukuthi […]

Continue Reading

Ukusetshenziswa Kwesiduli Ekhaya

UMama uBongi Mzimela ohlala endaweni yaseCongo, eNanda ongowokudabuka kwaZulu usichazela ngesiduli kanye nemisebenzi eyayenziwa ngaso ezikhathini zakudala okusaqhubeka nokwenziwa namanje yilabo abanalo ulwazi ngaso. Isiduli sitholakala kakhulu ezindaweni ezingamahlathi noma izintaba. Isiduli singasichaza njengenhlabathi eqoqekile yenziwa igqumana nje, sihlala isilwanakazana esaziwa ngokuthi umuhlwa. Imisebenzi yesiduli Ezindaweni zasemakhaya njengoba sazi ukuthi izinto eziningi bayazenzela bona ngokusebenzisa […]

Continue Reading