Ithemba lisekhona

Abantu abaningi bake bakhale ngokuthi ngokuhamba kwesikhathi, intshisekelo yokuzigqaja ngobuzwe bethu izokwehla futhi ulimi lethu liyogcina lishabalele ngenxa yokuhamba kwesikhathi nokwanda kokusetshenziswa kolimi lwesiNgisi ngesizwe sikaPhunga noMageba. Kepha mina ngiyakholelwa ekutheni lokhu ngeke kwenzeke uma thina esisaphila senza konke okusemandleni ethu ukudlulisela usikompilo nolimi lwethu olumnandi esizukulweni esincane. Into enhle nje ukuthi lokhu kulula futhi … Read more

Zikhona Damane – umXhosa

As we approach the end of the year, let us recognise the beauty of the cultural diversity which surrounds us. Farai Magaya puts the value of this aptly: “Cultural diversity brings so much to us as a people. There is great beauty in embracing your culture, showing love to someone,  and learning more about a … Read more

Ntswaki Phele – Mosotho

As we approach the end of the year, let us consider the beauty of the cultural diversity which surrounds us. Farai Magaya puts the value of this aptly: “Cultural diversity brings so much to us as a people. There is great beauty in embracing your culture, showing love to someone,  and learning more about a … Read more

Farai Magaya – umShona

As we approach the end of the year, let us recognise the beauty of the cultural diversity which surrounds us. Farai Magaya puts the value of this aptly: “Cultural diversity brings so much to us as a people. There is great beauty in embracing your culture, showing love to someone,  and learning more about a … Read more

Zulu clothing

AmaZulu Traditional Clothing – from Beadwork to Animal Skins.  Originally the Zulu clan used to make their clothing with animal skins. A Zulu man will dress in their full attire with: An Umqele on his head Amambatha on his shoulders Ibheshu around his waist which plays the role of a trouser The front part of … Read more