Tag Archives | Traditional Beliefs

Inhlonipho II

Ekhasini lokuqala sindlelele ngendaba yenhlonipho nokuthi akugcini nje ebantwini kuphela, kepha isandla senhlonipho sedlulela ngisho ezilwaneni kanye nasekhaya uqobo. Kulelikhasi ke siyanaba, sithi ukugxamalaza kancane ngendaba yenhlonipho njengoba sidlulela ekuhlonipheni igceke kanye nothango lomuzi njengoba ekuqaleni sigxile esibayeni semfuyo. Igceke Njengoba sisho nje ukuthi umuzi uyahlonishwa, amanzi awasakazwa nhlobo egcekeni phambi kwezindlu njengoba lokhu kuthiwa […]

Continue Reading

Inhlonipho

Thina sizwe sikaPhunga noMageba sidume ngezinto eziningi, okubalwa kuzo ukuzigqaja ngamasiko nezinkolelo zethu, kanti ke nenhlonipho iyona futhi esaziwa ngayo kakhulu kusuke ebuncaneni bethu. Ukuhlonipha kwethu ke akugcine ekuhlonipheni abantu, noma ke nezilwane kuphela kepha sihlonipha ngisho nemvelo kanye nemizi esihlala kuyo nayo. Kulelikhasa senaba ngendaba yokuhlonishwa komuzi wesintu, okuhlanganisa nesibaya kanye negceke ukubalula okumbalwa. […]

Continue Reading

Ibika/Amabika

Uma kukhona okuzokwenzeka kuyenzeka uzwe ungatshelwanga muntu ukuthi kukhona into ezokwenzeka noma ezokwehlela. Lelikhasi liveza okunye okuba yinkombisa noma ukubiko okuzokwenzeka. Ukudikiza kwamehlo – Lokho kusho ukuthi uzobona isihlobo okade wagcina ukusibona, kodwa ke lokhu kuhlukene. Njengoba uma kudikiza elobunxele kusuke kubika isifo lokho noma ishobola. Ukulunywa izindlebe – Lokhu kusho ukuthi kukhona abakhuluma ngawe, […]

Continue Reading

Ngokwesintu Ukuhlukanisa Kwabantu Abaganene Akuvumelekile

Ngokwesintu bebengahlukanisi abantu uma kade sebeganene noma sebelobolene. Umakoti losuke egane kulowomuzi, akayena owendoda yakhe kodwa kusuke kungowedlozi lakulowomuzi ngoba uma kusaqala zonke izingxoxo zamalobolo idlozi liyabikelwa ngempepho abakubo kamkhwenyana nabakantombazane nabo bayabika empepheni nabo. Sizokhumbula ukuthi umakoti uma engeniswa emzini uthelwa ngenyongo okunguphawu lokumxhumanisa namadlozi omuzi njengomuntu ozogana noma ozovusa umuzi. Ziyabakhona izinto ezingenza […]

Continue Reading

Zulu beliefs about the Praying Mantis

The praying mantis (isithwalambiza in isiZulu) is a little creature that is respected by the Zulu community. The Zulus refer to it as ugogo, meaning ‘the granny’. They believe it represents a female ancestral spirit. If this creature appears in a home of a Zulu person they believe that there is a message from the […]

Continue Reading

Zulu beliefs about the Chameleon

The Powers of the Chameleon The Zulu community is one of those communities with many beliefs. Some of the beliefs will be difficult to understand if you are not a Zulu culturally. But if one is afforded the opportunity of sitting next to a senior Zulu individual they will then see how serious the Zulus […]

Continue Reading