Tag Archives | isiZulu

The Promotion and Preservation of Indigenous Languages

Last week SAFM held an interesting discussion on the preservation and promotion of indigenous languages in South Africa. Radio presenter, Stephen Grootes, debated the issue with Dr Thabo Ditsele, Linguistic PHD student at UCT; Senior lecturer in African Languages at UCT, Dr Tessa Dowling; and Professor Sihawu Ngubane, Head of African Languages and Linguistics at UKZN, and former […]

Continue Reading

Amagama asuselwa enkolweni yobuKrestu

Ngokuchaza kukasolwazi uNobuhle Ndimande, amaZulu akholelwa ekutheni umntwana uyisipho esivela kuMvelingqangi. Umntwana uyaye ethiwe igama njengendlela yokubonga ubukhulu namandla kaMvelingqangi ekuphumeleliseni ukuzalwa komntwana. Njengasemazweni amaningi ezwenikazi i-Afrika, inkolo yobuKrestu ilandelwa izinkumbi zabantu eNingizimu Afrika. UbuKrestu bunomthelela omkhulu kusikompilo lakuleli kanye nakwezepolitiki. Impande yalomthelela wukufika kwemikhumbi yongxiwankulu kuleli ngeminyaka yo-1600. Izibonelo ke, ngokuthulwa nguNdimande, zamagama asuswa […]

Continue Reading

Amagama amaZulu

Ngabe uyazi ukuthi igama nesibongo sakho kusukaphi ngokomlando wesiZulu? Uyafisa ukwazi? Lalela-ke, uma unentshisekelo yokwazi kabanzi ngomlando wamagama nezibongo ngokwesiZulu uzoyithanda imibhalo esizoyishicilela lapha kule-website kulenyanga. Phela sizokhiqhiza imibhalo eveza umsuka wamagama nezibongo zabantu besizwe saKwaZulu. Ngamafuphi nje, ngokuchaza kukasolwazi uNobuhle Ndimande (2001), amagama anikwa abesizwe samaZulu esuselwa kuloku okulandelayo: Inkolo yobuKristu neyeSintu Isib.: igama […]

Continue Reading

The Importance of Language

This Wednesday marks the anniversary of the death of Mahatma Gandhi, who was assassinated on the 30th January 1948. Gandhi, who lived in Durban for many years, believed that in order to be truly liberated, a person must recognise the significance and importance of their own language and culture. In line with this thinking this Wednesday the […]

Continue Reading

Mzansi Taal

Being the multicultural mixing pot that it is, South Africa has more than its fair share of colloquialisms that to an outsider would sound a little peculiar! Over the years we’ve written a number of articles on the different isiZulu slang words that have entered popular culture, but now there’s a one-stop shop which includes […]

Continue Reading

The Ndlovu Youth Choir

If you want to get your feet tapping this morning then do yourself a favour and watch the Ndlovu Youth Choir perform their version of Ed Sheeran’s, Shape of You. Sung predominantly in isiZulu, the choir’s take on the song features all of South Africa’s eleven official languages, as well as the skilful flute playing of […]

Continue Reading