Ukukhipha abebelindile

Njengoba sike sayihlaba, sayihlinza saphinde sayaba ngezithebe zayo indaba yokudlula komuntu emhlabeni, okwenziwayo uma edlulile kanye nenzilo, kulelikhasi sihluba udlubu ‘khasini sibhunga ngendaba yokukhipha abebelindile, kulandele ukugeza amadodakazi bese kuba ukukhumula komame. Emva kokuthunwa komufi, kuyaye kuzilwe, kuzila wonke umuntu wakubo kamufi. Uma kuziliwe, kusho ukuthi nemicimbi ebihleliwe noma amacece akuloyo muzi azohlehliswa, kuphinde kumile … Read more

Inzilo

Sisaqhubeka nje, ngendaba yokufihla umufi, emva komgcwabo, izinsizwa zikhuphuka ziye emfuleni ukuyogeza, nabesifazane baye kwelaba izibuko ziyogeza, kugezwa ngomsuzwane wonke umzimba kodwa ke akusiyona impoqo njengoba abanye begeza ngamanzi odwa. Abanye bageza ngesiqunga, uma sebeqedile babayule emizini yabo, abomndeni bona babuyele kwamufi, kuba ukuphethwa komngcwabo njalo. Kubalulekile ukuthi ngikuveze ukuthi laba akade besiza emngcwabeni amalunga … Read more

Umngcwabo

Umgcwabo ila kusuke kufihlwa khona umuntu osedlulile emhlabeni, ebekwa endaweni yakhe yokugcina. Umsebenzi womgcwabo lona, wanganyelwa abanewabo nabaninawa balo osuke esekobandayo. Ngelanga lomngcwabo, ibandla libuthana eduze komuzi kepha lingangeni ngaphakathi. Lelibandla ilona elisuke lizokumba incwaba lomufi, la ezobekwa khona. Inkosana yakulowo muzi ithatha isihlangu sayo noma umkhonto iphume noyisekazi iye lapho kuzombiwa khona ithuna. Umnumzane … Read more

Ukugula nokufa komnumzane

Uma umnumzane esegulela ukufa, sekubonakala ukuthi sezihubela sakusha, uhlaliswa abesilisa abayigazi lakhe, mase kubikelwa izihlobo, abantwana nabomndeni ukuze bazovalelisa kuye. Ngaphambi kokuba adlule emhlabeni, uyaye akhiphe umlayelo wokuthi iyiphi inkomo okufanele ahlatshelwe yona okuba yinkabi, aphinde azisholo yena ukuthi indlu yakhe yokugcina okuyiliba ufuna ibe kuphi. Kuwumgomo ukuthi umnumzane angcwatshwe kwakhe kodwa ke naye unalo … Read more

Ukufa

Injabulo inse nocwephe lensipho yokugeza lona olushelela ezandleni, olungabambeki. Uma kuzalwa umuntu, abantu bayaphuphuma injabulo, ngoba ukufika komuntu emhlabeni kuyabungazwa. Nokho ke, injabulo akusiyona into yaphakade, njengoba ukufa kungazibekile phansi, kugadla kuphindelela, okuyiyonanto eqophisana nenjabulo. Ukufa akusabi nsizwa, akusabi ntombi, akusabi saguga akusabintsha, akusabi Makhosi ezizwe akusabi bafokazane, ngoba kuwathathile amaqhawe adume ngemisebenzi yawo kwaZulu, … Read more

Usiko Lokugezwa Kwentombazane Eshonelwe

Ngokwesiko lesiZulu kulihlazo ukutholakala komntwana ngaphandle komshado. Uma kwenzekile intombazane yamthola yabe isiba neshwa lokuthi umntwana adlule emhlabeni noma aphuphunyelwe isisu, kumele intombazane igezwe kususwe ithunzi elibi. Uma ingagezwanga kunenkolelo yokuthi iba namabhadi ingalungelwa lutho empilweni, konke ekuzamayo akuphumeleli ngenxa yesinyama esuke ihamba naso. Kugezwa kanjani Intombazane kufanele igezwe kubo kamfana oyikhulelisile kuqala, iphinde igezwe … Read more