Ukukhipha abebelindile

Njengoba sike sayihlaba, sayihlinza saphinde sayaba ngezithebe zayo indaba yokudlula komuntu emhlabeni, okwenziwayo uma edlulile kanye nenzilo, kulelikhasi sihluba udlubu ‘khasini sibhunga ngendaba yokukhipha abebelindile, kulandele ukugeza amadodakazi bese kuba ukukhumula komame.

Emva kokuthunwa komufi, kuyaye kuzilwe, kuzila wonke umuntu wakubo kamufi. Uma kuziliwe, kusho ukuthi nemicimbi ebihleliwe noma amacece akuloyo muzi azohlehliswa, kuphinde kumile nokulinywa kwamasimu akuloyo muzi kanye nokuhlakula ngoba akuvemelekile ukuphatha igeja kuzile. Njengoba kwaze kwaba nesisho esithi “Akudlalwa ngegeja kuziliwe”. Kepha ke asikho lapho, ukuzila kugcina ngelanga lamakhubalo lapho kufika khona inyanga kuhlatshwe nembuzi.

Ukukhipha abebelindile

Ngelanga elilandela elamakhubaki kuhlatshwa enye futhi imbuzi ebizwa ngembuzi yokukhipha abalindi, lembuzi ikhulula abakuloyomkhaya abebezilile ekutheni baqale benze imisebenzi ebekungavumelekile ukuthi bayenze njengokulima kanye nokuhlakula. Emva kwalokho sekusindwa zonke izindlu zakulomuzi. Abozalo bona, baqeda isonto besazilile, uma sekufike ilanga lokuphuma kwabo bathatha amageja bayolima kwamufi, uma kuyisikhathi sokuhlakula baya kohlakula amasimu. Ngalelo langa kugawulwa uMlahlankosi okuyisihlahla, linikezwe zonke izimbuzi zidle amaqabunga aso bese liyobekwa phezu kweliba lelo hlahla okuthi emva kwesikhashana ithuna libiyelwe ngamatshe.

Ukugeza amadodakazi

Emva kwehlambo elenziwa uma kushone umuntu wesilisa noma usokhaya, kugezwa amadodakazi akuloyo muzi asagana. Lamadodakazi aqoqwa indlalifa yakulomuzi, kuhlatshwe inkomo ewahlanganisa wonke ndawonye. Isalukazi salayikhaya sithatha inyongo yenkomo sibagezele ngaphandle komuzi kodwa ngaphambi kokuba kwenziwe lokho, baqale bageze ngamanzi anomlotha ngaphandle okufakwa uhlamvu lobuhlalu obumhlophe kuwo.

Brief Overview

Death is a dark cloud that comes over every family once in a while. This article briefs us about the cleansing process of women in a homestead after someone has passed in the family, focusing on the process of cleansing and how it is conducted.

Leave a Comment