Inzilo

Sisaqhubeka nje, ngendaba yokufihla umufi, emva komgcwabo, izinsizwa zikhuphuka ziye emfuleni ukuyogeza, nabesifazane baye kwelaba izibuko ziyogeza, kugezwa ngomsuzwane wonke umzimba kodwa ke akusiyona impoqo njengoba abanye begeza ngamanzi odwa. Abanye bageza ngesiqunga, uma sebeqedile babayule emizini yabo, abomndeni bona babuyele kwamufi, kuba ukuphethwa komngcwabo njalo. Kubalulekile ukuthi ngikuveze ukuthi laba akade besiza emngcwabeni amalunga omphakathi, ageza ngesiqunga ngaphandle kwemizi yabo uma sebebuya ukuyofihla. Lokhu kwenzelwa ukuthi uma kunengane encane ekhaya, ingathuswa amathunzi amnyama.

Imbuzi yamakhubalo
Ngakusasa emva kwelanga lomngcwabo, kulandwa inyanga ezokwenza amakhubalo, kuhlatshwe imbuzi. Lembuzi iphekelwa ngasesangweni. Kwabaningi kuba inkomo ngoba kufanele bonke laba abebesiza kuthunwa badle sebegezwa phela. Amakhubalo lana awahlanganiswa nenkomo leyo noma imbuzi yamakhubalo, wona adliwa umndeni kuphela, kuthiwa awokubaqinisa ukuze bangamlandeli lowo oshonile. Ngalo ilanga lamakhubalo kuqala inzilo. Amakhosikazi aya emfuleni ayogunda izinhloko noma izicholo bese zimbelwa phansi. Nabantwana nabo bayaphuca ekhanda. Emva kokuba isigunde ikhanda inkosikazi kamufi, kufanele ichome izinti ekhanda ngoba akufanele izinwaye ngezandla.

Lenkomo yamakhubalo idliwa yonke iphele ngalolo suku, okuthi inyongo yayo ichithwa emlotheni mase kuthi amathambo ashiswe. Umfowabo kamufi ubulala imvu, ukuze kutholakale izikhumba zokuzila inkosikazi, njengoba isuke iphucile ekhanda ishuqula ngesiphuku, abantwana bona bazila ngesikhumba esingagcwele mase kuthi amadoda kanye nozalo lonke lona luzila ngezintanjana zezikhumba zazo izimvu, eziphothwa maqede zilengiswe entanyeni. Kodwa ke, esikhathini samanje sekusetshenziswa indwangu ukwakha inzilo.

Brief Overview

This article briefly highlights what happens after the funeral, which includes going to the river to shower just after coming from the cemeteries after the burial. It is a must in traditional settings that people who had been at the burial have to go to the river for the cleansing process and afterwards they use a herb called “Isiqungo” for cleansing. Then the next day a cow is slaughtered which is called “inkomo yamakhubalo”, this cow is eaten by those who helped at during the burial the previous day.

Leave a Comment