Ukugula nokufa komnumzane

Uma umnumzane esegulela ukufa, sekubonakala ukuthi sezihubela sakusha, uhlaliswa abesilisa abayigazi lakhe, mase kubikelwa izihlobo, abantwana nabomndeni ukuze bazovalelisa kuye. Ngaphambi kokuba adlule emhlabeni, uyaye akhiphe umlayelo wokuthi iyiphi inkomo okufanele ahlatshelwe yona okuba yinkabi, aphinde azisholo yena ukuthi indlu yakhe yokugcina okuyiliba ufuna ibe kuphi. Kuwumgomo ukuthi umnumzane angcwatshwe kwakhe kodwa ke naye unalo … Read more