Usiko Lokugezwa Kwentombazane Eshonelwe

Ngokwesiko lesiZulu kulihlazo ukutholakala komntwana ngaphandle komshado. Uma kwenzekile intombazane yamthola yabe isiba neshwa lokuthi umntwana adlule emhlabeni noma aphuphunyelwe isisu, kumele intombazane igezwe kususwe ithunzi elibi. Uma ingagezwanga kunenkolelo yokuthi iba namabhadi ingalungelwa lutho empilweni, konke ekuzamayo akuphumeleli ngenxa yesinyama esuke ihamba naso. Kugezwa kanjani Intombazane kufanele igezwe kubo kamfana oyikhulelisile kuqala, iphinde igezwe … Read more

Ukuqanjwa Nokugqokiswa Kwengane Engasekho

Kunemikhuba elandelwa noma eyenziwa ngabantu ngenxa yezinkolelo zabo ezintweni ezithile. Lemikhuba isikhathi esiningi abantu bayiphambanisa noma bayibiza ngokuthi amasiko abo. Lapha sikhuluma noma sibheka umkhuba wokuqanjwa kwegama nokugqokiswa kwengane eseyadlula emhlabeni. Lomkhuba ujwayeleke ukuthi wenzelwe ingane eshone ingakazalwa noma kuphuphume isisu. Lokhu kwenziwa ngabantu abasuke benezinkinga base befuna usizo lwabantu ababonayo balulekwa ngokuthi kufanele benze … Read more

Izigaba zokuzila ngokuhlukana kwazo

Umfelokazi umuntu wesifazane osuke eshonelwe ngumyeni wakhe owamlobola ngezinkomo wagcagca. Ziningi izinto azihloniphayo noma azigwemayo ukuze angadlebeleki noma angadluli uma kusashoniwe, njengokuya ensimini ezilile nokungena esibayeni nenzilo noma ukuya emfuleni emini, umama ozilile uya emfuleni noma emthonjeni selithambeme ilanga. Uma kuhlangene abantu bebaningi endaweni eyodwa njengasesontweni uhlaliswa ngemuva noma ekugcineni ngoba akufanele kubekhona umuntu ngemuva … Read more

Isiko Lokuzila uma Kukhotheme Inkosi Noma Umuntukazana

Makhosazana Mdabe Ziningi izindlela abantu abazilandelayo uma kukhona umuntu odlulile emhlabeni noma oshonile. Lezindlela zihlukene ngokuthi umuntu ukholelwa kuphi njengamaKrestu alandela eyawo indlela, aMaNazaretha nawo alandela eyawo kanye nabanye abantu. Contents 1 Uma Kukhotheme Inkosi 2 Uma kushone umuntu(kazana) 3 Ngosuku lomngcwabo 4 English Summary Uma Kukhotheme Inkosi Ngosiko laKwaZulu akushiwo ukuthi inkosi ishonile kuthiwa … Read more