Umngcwabo

Umgcwabo ila kusuke kufihlwa khona umuntu osedlulile emhlabeni, ebekwa endaweni yakhe yokugcina. Umsebenzi womgcwabo lona, wanganyelwa abanewabo nabaninawa balo osuke esekobandayo. Ngelanga lomngcwabo, ibandla libuthana eduze komuzi kepha lingangeni ngaphakathi. Lelibandla ilona elisuke lizokumba incwaba lomufi, la ezobekwa khona. Inkosana yakulowo muzi ithatha isihlangu sayo noma umkhonto iphume noyisekazi iye lapho kuzombiwa khona ithuna. Umnumzane … Read more