Umsebenzi Wokubuyisa Umuntu Ongasekho

Ngemuva kwesikhathi esingangonyaka noma iminyaka emibili umnumzane noma umama wekhaya eshonile, kwenziwa umsebenzi wokumbuyisa ngokosiko lwesintu. AmaZulu akholelwa¬†ukuthi lapho kusuke kubekwe khona umuntu emathuneni usuke esagciniwe okwesikhashana ngaphambi kokuba ahlangane namanye amathongo noma amadlozi. Usuke engakalungiswa, kumele enzelwe umsebenzi agezwe, kuyima ehlanganiswa nomndeni wakhe. Umsebenzi wokubika Uma kuzokwenziwa lomsebenzi umndeni kufanele uqale ubikele amathongo noma … Read more

Ukuzilelana Kwabantu Besifazane Abasesithenjini

Ukuzila uma kushoniwe kuwusikompilo lwabantu abathile abamnyama. Imindeni iyahlukana ngendlela ezila ngayo. Lapha sizobheka okwakwenziwa ngabantu uma beganele esithenjini. Esikhathini sakudala umuntu wesifazane uma eganile wayehlala ekhaya akhulise izingane kuthi umyeni wayo asebenzele umndeni. Ukuzilelana kwakwenzeka uma omunye wabantu besifazane isimo siphoqa ukuthi ashiye ekhaya ayosebenza edolobheni. Lokhu wayekwenza ngokuxhumana nomndeni wonke ukuthola imvume yokuthi … Read more

Ukukhunyulwa Kwenzila Ekhaya

Umsebenzi wenziwa uma umuntu wesifazane ekhumula inzila yokushonelwa ngumkhwenyana noma ngumyeni wakhe. Uma umuntu wesifazane eshonelwe indoda yakhe abekade eshade nayo uyazila isikhathi esingangezinyanga eziyishumi nambili noma unyaka wonke enzela ukuhlonipha indoda yakhe. Nezingane ziyazila zizilela ubaba wazo kanye nabazukulu ngokunjalo. Kodwa izingane zona zizila isikhathi esifishane kunesikamama kuye ngokuthi umndeni wona ugcina siphi isikhathi. … Read more

Okwakwenziwa uma kushoniwe ekhaya ngesikhathi sakudala

Isikhumba Ngesikhathi sakudala uma kukhona umuntu oshonile ekhaya kukhona izinto ezazenziwa esezihlukile kunesikhathi esiphila kuso. Sibenengxoxo noBaba uPhakathikwezinja Ndlovu, mayelana nokufa noma nokushona komuntu ngezikhathi zakudala. Kudala uma umuntu eshonile ubengayiswa emakhazeni futhi ubangahlaliswa isikhathi eside engagcwatshiwe, namabhokisi ayengekho umuntu wayegoqwa ngesikhumba sesilwane esihlatshiwe ekhaya. Esikhathini esiningi ubengcwatsha ngosuku olulandela lolo ashone ngalo noma bebengadlulisi … Read more

Izimpawu Ezenziwa Umuntu osezoshona

Ziningi izimpawu abantu abakholelwa kuzona ezenziwa umuntu uma esezoshona noma esezodlula emhlabeni. Lezimpawu zibonkala kakhulu uma umuntu egula ngoba abomndeni baba nesikhathi bemnakekela. Lezimpawu ziyabonakala kwabadala nasezinganeni. Kuningi okushiwoyo ngabantu abasuke sebegula futhi bekhombisa ukuthi sebezohamba emhlabeni. Futhi kunezinkolelo eziningi ngomuntu ogula isikhathi eside engasindi kodwa futhi engadluli emhlabeni. Laba kuyaye kuthiwe imisebenzi emibi abebeyenza … Read more

Izigaba zokuzila ngokuhlukana kwazo

Umfelokazi umuntu wesifazane osuke eshonelwe ngumyeni wakhe owamlobola ngezinkomo wagcagca. Ziningi izinto azihloniphayo noma azigwemayo ukuze angadlebeleki noma angadluli uma kusashoniwe, njengokuya ensimini ezilile nokungena esibayeni nenzilo noma ukuya emfuleni emini, umama ozilile uya emfuleni noma emthonjeni selithambeme ilanga. Uma kuhlangene abantu bebaningi endaweni eyodwa njengasesontweni uhlaliswa ngemuva noma ekugcineni ngoba akufanele kubekhona umuntu ngemuva … Read more