Amahubo esizwe saseMbo

EsiZulwini isizwe esingenalo ihubo, sisuke sizifanela nesizwe esifile. Njengoba namanye amazwe emhlabeni enamahubo esizwe. Amakhosi ezizwe saseMbo nawo ngokwahlukana kwawo abanamahubo awo. Amahubo ahlanganisa nezibongo zenkosi kusuke kuqoshwa umlando wesizwe. Ihubo ngalinye liyacacisa ukuthi laqanjwa nini, kwakubusa yiphi iNkosi futhi kwakuhlosweni ngalo, okungaba okwakukhathaza isizwe noma kwakutuswa okuthile.¬† Amahubo ¬†aseMbo aqala emahubeni eyehutshwa ngesikhathi kubusa … Read more

Amagama esintu okubizwana ngawo

IsiZulu wulimi olujulile futhi ngendlela olunonophele ngayo luze lubonakale nasendleleni esibizana ngayo ukuveza inhlonipho nezinga lalowomuntu esisuke sikhuluma ngaye noma naye ngalesosikhathi. Amagama okubizwana ngawo aveza ubulili, ubudlelwane obakhekile, nalowo obizwayo ukuthi isikhundla anaso noma ingxenye anayo emndenini noma emphakathini. Lezindlela zokubizana zazidala ukuhloniphana, ukubumbana nokuthandana kubantu. Kwenza ukusondelana kwabantu ngemindeni nangokuzalwa kokulamana futhi. Lamagama … Read more

Ukugujwa Kwehlahla LikaKhisimusi

Igama elithi ihlahla lathathelwa esihlahlani sikaKhisimusi. Ihlahla lalenziwa noma lisenziwa kwezinye izindawo ngo mhlaka 25 kuZibandlela ukubungaza usuku lolo. Ezindaweni zasemakhaya iningi labantu ikakhulukazi abesilisa babesebenzela ezindaweni ezikude nasemakhaya okwenza ukuthi isikhathi esiningi babengekho. Kwakusetshenziswa lolusuku ukuthi umphakathi uhlangane ujabulile. Lapha obaba nezinsizwa basuke bebuyile emakhaya emadolobheni. Lendaba siyibaliselwe nguMama Makhosazane Mdabe nomzukulu wakhe uMbali … Read more

The kraal

This is a place where the cattle sleep. A kraal is called isibaya in the South African isiZulu language. It is a structure made of logs in a Zulu homestead it used to keep the cows. The kraal is  built in the middle of the homestead. The woods or logs to build the kraal are collected and joined together to … Read more