Amahubo esizwe saseMbo

EsiZulwini isizwe esingenalo ihubo, sisuke sizifanela nesizwe esifile. Njengoba namanye amazwe emhlabeni enamahubo esizwe. Amakhosi ezizwe saseMbo nawo ngokwahlukana kwawo abanamahubo awo. Amahubo ahlanganisa nezibongo zenkosi kusuke kuqoshwa umlando wesizwe. Ihubo ngalinye liyacacisa ukuthi laqanjwa nini, kwakubusa yiphi iNkosi futhi kwakuhlosweni ngalo, okungaba okwakukhathaza isizwe noma kwakutuswa okuthile.  Amahubo  aseMbo aqala emahubeni eyehutshwa ngesikhathi kubusa uZihlandlo, kuze kube yimanje. Ihubo liyahutshwa uma kujatshuliwe, kukhishwa intombi iyogana futhi liyahutshwa noma kukhona oshonile. Kukhona amahubo agidelwayo abizwa ngokuthi amajadu. Lawa ashawa uma kuthokoziwe kusengathi uyasina uma uwagida.

Contents

1 Zasiyoni!
2 Zabuy’ izilwane
3 Inkosi yadl’ ezikude
4 Mubi Lomuntu

Zasiyoni!
Zasiyoni ngungumbane
Eyaye
Iyo!
Zasiyon ngungumbane
Eyaye
Iyo!
Zasiyon ngungumbane

(Lelihubo lalihutshwa iNkosi uZihlandlo uma ephuma eya empini. Lalithathwa njengomthandazo.)

Zabuy’ izilwane
Zabuy’ izilwane
Eh yaye
Hhe
Eh eyaye zabuy izilwane
Zinyamazan’ izwelonke.

(Ihubo leNkosi uZihlandlo uma esebuya empini, enqobile ebuya nezinkomo)

Inkosi yadl’ ezikude
Inkosi yadl’ ezikude
Sawashisa mankengane
Wabaleka kwenzenjani?
Inkosi yadle zikude.
Hehe
Sawashisa mankengane
Ziphi wabaleka kwenzenjani?
Inkosi yadle zikude
He he
Sawashisa mankengane.
Ziphi wabaleka kwenzenjani?

(Leli likhomba ubuhlobo phakathi kweNkosi uZihlandlo neNkosi uShaka ngoliyahutshwa nakwaZulu.)

Mubi Lomuntu
Mubi lomuntu
Wabulal’ uDlangamandla
Bathi mubi lomuntu.
Usebulal’ uZihlandlo
Muyekeni ahambe ayekwa
Gobizembe
Wabulal’ uZihlandlo
Bathi mubi lomuntu
Usebulal’ eNdlunkulu
Muyekeni ahambe aye kwaGobizembe.

(Lelihubo laqanjwa abaMbo ngesikhathi kukhothama uZihlandlo bezwakalisa ukungasithokozeli isenzo sikaDingane)

By: Kozekubenjani Shange

Leave a Comment