The kraal

This is a place where the cattle sleep. A kraal is called isibaya in the South African isiZulu language. It is a structure made of logs in a Zulu homestead it used to keep the cows. The kraal is  built in the middle of the homestead. The woods or logs to build the kraal are collected and joined together to … Read more

Izindlela zokuphila zabantu

Ezikhathini zakudala kungakabikho amawashi okubheka izikhathi, amakhalenda njalonjalo abantu izikhathi babezichaza ngezigameko ezazenzeka. Njengokuzalwa komuntu, ukudlula emhlabeni komuntu noma kwelunga lomndeni noma ukushada kwelunga lomndeni. Lezozigameko ezazenzeka kwakungaba ngezendawo noma ezenzeka ezweni noma emhlabeni wonke kuye ngokuthi yisigameko esaduma yini isibonelo umuntu aveze ukuthi ingane yakhe wayithola ngesikhathi kunesomiso unyaka wonke noma ngayithola ngempi kaShaka … Read more

Izibongo noma Ukubongela Umuntu

Izibongo noma ukubongela umuntu ngokwesintu yindlela yokutusa noma ukuncoma, noma ukugqamisa izenzo zalowo ophakanyiswayo noma osuke ebongelwa. Izibongo zihaywa kusukela emizweni yalowo osuke ezisho, ziqhakambisa okuhle nokutusekayo osekuwele esweni, enhliziyweni nasengqondweni lakhe. Izibongo ziyisithombe somuntu esihlala simbuka ngazo noma yena esabamathambo amhlophe. Izibongo zingahlukaniswa izigaba ezimbili. Kukhona izibongo ezibonga umuntu, isilwane noma. yinto engaphili njengemvelo … Read more

History of Duma Surname

The surname Duma comes from the place called KwaDumisa where Duma people used to fight with lions and win. The word Duma means ‘famous’. Now, you can find Duma people everywhere. Duma praises Duma, Mthombeni, Ulwandl’ olungawelwa,Oluwelw’ izinkonjane, Zon’ ezihamba phezulu,Abangongoloz’ abaphekwa netshe,Itshe lavuthwa kuqala, basala bona. IsiZulu Summary Isibongo sakwaDuma sitholaka endaweni yakwaDumisa lapho abantu bakhona … Read more

Izithakazelo ZakwaRadebe/Hadebe

EsiZulwini into iyanconywa, lokhu ngenye yezindlela abantu baKwaZulu abakhule beyazisa. Ukuncoma noma ukubonga kukhonjiswa ngezindlela eziningi njengokuthakazelela lowo. Ukudlodlobala kwesizwe samaZulu kuhlanganisa izimpi ezazibakhona lapho babehlasela khona ezinye izizwe bese zingena ngaphansi kwabo noma uma umfana ekwaluseni akwazi ukusindisa imfuyo esilwaneni ebesiyihlasela lokho obekukhomba ubuqhawe. Lesisenzo bekuyaye sidume endaweni yonke kuthi izimbongi zimhashe lowo osuke … Read more

Ekufanele Ukwazi Ngendlela yokuphila

Akukhulunywa nomuntu omdala umbheke emehlweni kukhombisa ukungahloniphi lapho. Lowo omncane uthobisa ikhanda aphendule ngomlomo ukuthi uyezwa.Uma umuntu omdala ekumukelisa into uthatha ngezandla zombili, noma usondeza izandla zombili kuye esinye kubesengathi siba ngaphansi kwesithathayo, babethi lokho kukhombisa inhlonipho nentobeko kumuntu omdala. Akukhulunywa nokudla emlonyeni kuthiwa uyomelwa zindaba. Awumi uqonde emzini wenye indoda kodwa ugobisa amadolo uma … Read more