Umlando nokubaluleka kwezibongo kumaZulu

Imibhalo kaPurity Ndimande (2001) iveza ukuthi isibongo ngokwamaZulu yigama likakhokho oyinzalabantu okuyaye kubizwe ngalo umndeni wonke ovela kulowo khokho. Izibonelo zezibongo zamaZulu oDuma, Nhlumayo, Cele, Ndlovu, Zungu njll. Ngokuloba kukaNdimande, isibongo sibaluleke kakhulu esizweni samaZulu ngoba siveza ubuhlobo, okusiza kakhulu uma sekufika esigabeni lapho khona abantu befuna ukuganana. Kwazise phela ukuthi kuyichilo esizweni sakwaZulu ukuthi … Read more

Isizwe SakwaZulu

Kulenyanga yamagugu silindele ukubona abantu abaningi baseNingizimu Afrika besike imvunulo yesintu ngenhloso yokuqhakambisa ukuzigqaja ngobuzwe babo. Kuvamile ke ukuthi kube khona abantu abaveza ukuzazi ukuthi bayisiphi isizwe kodwa bengenalo ulwazi olunzulu ngobuzwe babo. Kuke kwenzeke-ke ukuthi loko kuswela kolwazi kwabo kunomsuka ekubeni buqamama nolwazi. Le ndatshana-ke ihlose ikusondeza ulwazi kulabo abafisa ukusondelana nalo ngendlela elula. … Read more

Origin of the Name, Zulu

If you look up the word ‘Zulu’ in the dictionary, it can refer to a variety of things: it can be a reference to the Zulu people (amaZulu); to the language spoken by the Zulus (isiZulu); or, completely arbitrarily, it can refer to the letter ‘Z’, as used in the international phonetic alphabet (i.e. Whiskey, X-ray, Yankee, Zulu)! More … Read more

Zulu language

Zulu (called isiZulu in Zulu), is a language of the Zulu people with about 10 million speakers, the vast majority (over 95%) of whom live in South Africa. Zulu is the most widely spoken home language in South Africa (24% of the population) as well as being understood by over 50% of the population (Ethnologue … Read more

A Rendition of a Zulu Battle Song

    The video above was taken in Danganya, Umkomaas. Sipho Ngwenya from the area, is seen leading the song that can be literally translated in English to, “What must we do, what must we do about those that hate us?” The song dates back many years. It was sang by amaButho, the Zulu warrior men. … Read more