Umlando wesizwe saseMbo

Isingeniso Izwekazi laseAfrika lihlala abantu abehlukene, kungaba ngebala noma ngolimi abalukhulumayo nangenqubo yempilo yabo. Kulabantu kukhona ababizwa ngama’hamites’ nama ‘shemites’ kanye nabantu. Izizwe zihlukene ngezigaba. Kukhona okuthiwa abeNguni ngenxa yolimi abalukhulumayo. Enzalweni yamaNguni kukhona azibiza ngokuthi bangamaNguni angamaDebe, amaNguni angamalala kanye namaNguni angabaMbo ekuyibo esikhuluma ngabo lapha. Batholakala eNingizimu Afrika, esifundazweni sakwaZulu-Natali bazibiza ngokuthi bangabaMbo, abantu … Read more

Umemo

Ezindaweni ezisemakhaya kunezinto ezenziwa imiphakathi yakhona ngokubambisana ukuze basizane ngezinto zangemihla ngemihla. Lokhu kugqugquzela ukuzwana ngaso sonke isikhathi, isibonelo njengokusiza lapho omakhelwane babebolekana imfuyo uma kukhona ongenayo ukuze akwazi ukuphila nomndeni wakhe bengalindele nkokhelo. Kodwa ngenxa yokushintsha kwezikhathi esiphila kuzo ezinye zalezinto ziyashabalala noma zishintshe kunangesikhathi sakudala. Ngezikhathi zakudala kwakunento eyayibizwa ngokuthi umemo, lolumemo lwaqalwa … Read more

Ukusetshenziswa Kwezithakazelo

Isithakazelo siyigama likakhokho othile kuleso naleso sibongo, kusetshenziswa kakhulu amagama abantu besilisa emndenini njengezinhloko zemindeni. Isithakazelo siyindlela yokuhlonipha noma yokubongela lowo othakazelwayo ngalesosikhathi. Ziyasetshenziswa nangendlela yokuncenga lowomuntu kangangoba kungalula ukuba uthole noma yini ongahle uyidinge kuyena. Sidambisa ulaka kwabanolaka. Ezithakazelweni kunenhlonipho nokuthakaselana. Ziwuhlobo oluthize olukhombisa ukuhlonipha nokwesasela. Zenza abesilisa nabesifazane bazibone besemazingeni aphezulu ahambelana nezikhundla … Read more

The History of the Khuzwayo surname

Isibongo sakwa Khuzwayo saqhamuka esibongweni sakwaGumede. UGumede kwakunguyena ubaba kaKhuzwayo. UKhuzwayo wayengumuntu okhuzwa njalo wayesethola leligama lakhe likaKhuzwayo. Emva kwesikhathi, uGumede wabonisana nendodana yakhe wathi kuzomele iphume inxiwa lakhe khona ezokwazi ukuzimela. UKhuzwayo waphuma inxiwa lakhe kwasekuba walibiza ngokuthi ikaKhuzwayo kulomuzi wakhe. English summary ‘Khuzwayo’ simply means ‘the one who is always receiving warnings’, and … Read more

Qadi Clan Migration by King Shaka: Zulu – Kingdom, South Africa

Qadi clan forms part of the Zulu Kingdom. After King Shaka’s assassination they became the second on the list, so they migrated to S’bubulungu in the North of Durban, KwaZulu Natal. Origins and Migration UMzinyathi, is a place where this group of people occupied after fleeing from their original place. This clan was very talented and had technical perspective … Read more

Izibongo zikaMuziwakhe Anton Lembede

Izibongo zikaAnton Lembede UMagalela ngobuchoph’ abanye begadla ngezikhali, Inkunz’ abayikhuz’ ubunzima ngesikhathi sobandlululo Ithole likaMaLuthuli elitshekedul’ epulazini lomlungu UMnumzane Frank Fell kwangabandaba zalutho. Inkunz’ abayikhuz’ ubunzima isekude Izalwe kwasuk’ ingxabano kwabomndeni Ingan’ uMaLuthuli wayesefuna basuk’ epulazini Ngob’ efuna indodana yabo ithole imfundo. Kukhul’ okwabonw’ uMbazwana ngonyaka ka-1914 Kuzalw’ iqhawe, inkunz’ ezalwe ngesikhathi esinzima Isipheth’ esiqhum’ … Read more