History of Shange Surname

Sibiside Mkhize had two wives and two sons, Shange and Mavovo. Shange was the son of the first wife and Mavovo was the son of the second wife. Sibiside was a Chief of the Nkanini clan in Showe, Zululand. Sibiside was old and he had to select between his sons the next chief for his clan. Shange and Mavovo were the chief’s heir but one of them had to become a chief. It was very hard for the chief to do that but his clan advised him to do a competition and both sons will participate and the one who will win the competition will be the next chief.

The chief agreed with his clan. They slaughtered a cow and called the chief’s sons to come and select the meat they like. Shange took a cow’s leg and Mavovo took ‘insonyama’ (choice of meat from breast for important people) which is the strongest meat which protects the sensitive part of a cow. Mavovo won the competition because he proved that he will be strong and protect the clan like ‘insonyama’ the meat he had chosen.

Praises
Shange
Dumakude
Mdima
Bhodla bakhoth’abafokazane
Mfaz’omabelemade ancelisingan’ingaphesheya
Mathang’abushelelezi angahlalw’angqwayimane

IsiZulu Summary
Inkosi uSibiside Shange wesizwe saseNkanini, eShowe, eZululand, wayenamakhosikazi amabili namadodana amabili uShange noMavovo. uMavovo wayezalwa eNdlunkulu kuthi uShange abe ngowasekhohlo.  Inkosi yase ikhulile sekufanele ukuthi ibeke phansi izintambo zokuphatha. kodwa inkinga kwakuwukuthi wubani ozothatha izintambo zokuphatha isizwe emadodaneni aso amabili. Inkosi yaludingida loludaba nalabo ababeyibonisa ekuphathweni kwesizwe. Bavumelana ngokuthi kufanele kube nomncintiswano lapho namadodana azoba yingxenye yawo kuzothi ezowina kube yiyona ezoba yinkosi.

Kwahlatshwa inkomo. Kwacelwa ukuthi amadodana enkosi akhethe inyama ayithandayo. UShange wathatha umlenze wenkomo kwathi uMavovo wathatha insonyama. UMavovo uyena owanqoba kulomncintiswano, ngoba kwabonakala ngokukhetha kwakhe ukuthi uzoba yinkosi enamandla nehlakaniphile.

3 thoughts on “History of Shange Surname”

  1. AbakwaNtshangase badle ubukhosi bakwaShange EMAMBA ngomkhonyovu ka minister Nomusa Dube, kuymanje sebeybekil inkosi leyoNkosi…ikhomishana ikhomb iygodi eziw 3 ezazifunwe abakwaNtshangase futh kungezona lezi esebezthathile ( ksolwa I #abuse of power) mnuz.Jacob Zuma & Guptas were behind this following the reports that King V Shange denied the request from Mr Zuma & Gupta’s to give them the land to build the Mall near Zuma ( kindly investigate since this case is even unable to proceed to BDN court so that Minister Nomusa Dube & the premier must Respond to these allergies

    Reply

Leave a Reply