Ukuhumusha nokutolika

Njengomuntu olukhonzile ulimi, ngike ngizihluphe ngokufisa ukwazi kabanzi ngamagama nokusetshenziswa kwawo olimini. Ngenkathi ngizifundela ngokwami, ngihlangane nolwazi ngamagama amabili ebengikaze ngilunake ngaphambi kokuhlangana nemibhalo kaBongiwe Mthethwa, ewuveza kahle umehluko phakathi kwalamagama. Ngikhuluma ngegama lokuthi ‘ukutolika’ nelokuthi ‘ukuhumusha’. Ngokuchaza kukaMthethwa, ukuhumusha nokutolika, yize kucishe kufane, kunomehluko obalulekile okumele uqondwe abathandi nabasebenzisi bolimi. Imibhalo kaBongiwe Mthethwa (2010) … Read more

Zulu language

Zulu (called isiZulu in Zulu), is a language of the Zulu people with about 10 million speakers, the vast majority (over 95%) of whom live in South Africa. Zulu is the most widely spoken home language in South Africa (24% of the population) as well as being understood by over 50% of the population (Ethnologue … Read more

Izisho

Umehluko phakathi kwesisho nesaga Isisho: Asiwona umusho ophelele. Isaga siyavuma ukushintshashintsha silandele inkathi yamanje noma inkathi ezayo noma inkathi esidlulile. Isaga: Siwumusho ophelele, isaga singumphumela wento eyenzeka ezintweni ezikhona ezweni lokho okushiwo yisaga akushayi phansi. Izisho Ukudla mfundambili njengemboma: Ukufuna izinto zonke zibe ngezakho, ukuba yigovu Ukubuya nempande yesikhova: Usuke ungazuzanga lutho Ukufinya ngolimi njengenkomo: … Read more

Izinyanga zonyaka

Unyaka uhlukaniswe izingxenye ezine: – Intwasahlobo – Ihlobo – Ikwindla – Ubusika Izinyanga zonyaka ngesiZulu UMasingana (January) – omama sebeqala ukusinga izigabe ngaphansi kwamagwagwa ezintanga esizigubhazela ngenxa yezinkinga zasehlobo. UNhlolanja (February) – ngalesi sikhathi sonyaka izinja ziyalandelana ezesilisa zikhwelana nezesifazane. UNdasa (March) – izingane zidansizela ngesisu nakhu phela ukudla kwasehlobo sekuyadliwa njengombila. UMbasa (April) – kusuke … Read more

Induna

Induna (plural: izinduna), is a Zulu word, which is a title meaning advisor, great leader, ambassador, or commander of group of warriors. We mostly find these people in rural areas which is commanded by a Chief and it is sub-divided into sections (izigodi). Each section is represented by its democratically elected candidate, who is a … Read more

Amagama esintu okubizwana ngawo

IsiZulu wulimi olujulile futhi ngendlela olunonophele ngayo luze lubonakale nasendleleni esibizana ngayo ukuveza inhlonipho nezinga lalowomuntu esisuke sikhuluma ngaye noma naye ngalesosikhathi. Amagama okubizwana ngawo aveza ubulili, ubudlelwane obakhekile, nalowo obizwayo ukuthi isikhundla anaso noma ingxenye anayo emndenini noma emphakathini. Lezindlela zokubizana zazidala ukuhloniphana, ukubumbana nokuthandana kubantu. Kwenza ukusondelana kwabantu ngemindeni nangokuzalwa kokulamana futhi. Lamagama … Read more