Uyinkokhombela

Isizwe samaZulu saziwa siphinde sihlonishwe kakhulu ngoceba kosiko lwaso. Ezinye zezindlela lesi sizwe esiqinisekisa ngazo ukuqhubeka kolimi nosiko isekuhlabeleleni. AmaZulu ahlabelela kumnandi noma kukubi. Impela ingoma kwaZulu ivunywa kufiwe noma kujatshulwa. Kulendatshana sigqamisa elinye lamaculo elike liculwe uma kujatshulwa kumuliswa noma kuhlonyeliswa intombazane eziphathe kahle, futhi esazimisele nokuqhubeka ukwenza njalo. Lalela leli culo ogama lalo … Read more

Gqom

I-Gqom uhlobo lomculo nolomdanso olushisa izikhotha eNingizimu Afrika yonke. Ngokubika kwabomlando, i-Gqom yaqumbuka emalokishini aseThekwini nasesifundazweni saseMpumalanga Kapa. Igqom iwuhlobo lwe-house music onesigqi esisheshayo. Igama elithi ‘igqomu’ lidala eThekwini – kanti lwaziwa njengegama elichaza ingoma emnandi yokuzijabulisa. Leli gama-ke lisanda kuduma kwezinye izinhlanga zaseNingizimu Afrika, emva kokusebenza kanzima kwabantu abasemukhakheni wezomculo ekwenzeni iGqom idume izwe … Read more

UMaskandi

Umculo kaMaskandi udumile futhi uthandwa kakhulu eNingizimu Afrika, ikakhulukazi esifundazweni saKwaZulu-Natal. Lo mculo unomlando omkhulu ekungcebelekeni, ekuxoxeni ngezinto ezithinta abantu, kanti nokuqhuba usikompilo lwabantu base-Afrika, ikakhulukazi labo besizwe samaZulu. Zithanda ukubaningana izikhondlakhondla zomculo ezihleli endaweni ephakeme yomlando waseNingizimu Afrika wezobuciko ezazicula wona lo mculo kaMaskandi. Lapha kubalwa oBhekumuzi Luthuli, oMfaz’Omnyama noBusi Mhlongo. Izindaba ezimnandi ukuthi … Read more

Amachopha

Amachopha iqembu lika Maskandi eliphethwe uLangelihle Khanyile ofunda e-University of KwaZulu Natal Ethusini College. Lena insizwa esikhulile emculweni njengoba amagalelo akhe ake abonakala nakuBASCO, okuyiqembu lamasiko esintu khona eThusini la akaqhubeka khona nezifundo zokuthuthukisa umphakathi. Ushaya isiginci aphinde alekelele ngephimbo lakhe kulo leliqembu njengoba esekhulile emculweni noma umculo walo iqembu ungakatholakali ezitolo zomculo kanye nokudlalwa … Read more

Expressions – Vumelani Abantwana Beze Kimi

Ngaphansi kune-video yeqembu labafana abazibiza nge-Expressions abadabuka eMandawe. Amagama abo ngoKwanele Hlengwa, Sibusiso Khuzwayo noLucky Gcabashe. Le-video yathwetshulwa eMagabheni Community Hall lapho babendisa ngeculo elithi Vumelani Abantwana Beze Kimi emcimbini wabantu abasha ngo-12 Agasti, usuku olwaziwa njenge-International Youth Day. _____________________________________ Video Context The above video shows a local a capella group going by the name Expressions. … Read more

Indumiso

Kule-video engezansi sithola intokazi yaseMkhomazi idumisa ngamahubo aziwa kakhulu emasontweni aseNingizimu Afrika. Amahubo ewaculayo: Uyanaka uJesu Lapho ngiphela amandla x2 (Leli ihubo laduma kakhulu ngomculi weGospel, u-Andile Mbili) Ngithanda ukuqala la, Ngibongi igama Lakhe Zincane izibongo zami, Wangithenga ngegazi Lapho ngalena lukhul’ udumo Lwakhe (Leli ihubo elidala elijwayekile emasontweni amaningi aseNingizimu Afrika) Video context The … Read more