Umculo Nendlamu, Sibusisiwe High School

Abantu babewuthanda umculo futhi yayingekho imisakazo. Abantu babecula noma yingasiphi isikhathi, njengokuthi amantombazane uma eyokha amanzi oma eyotheza ayehamba ecula kanjalo nabafana noma amadoda uma eyozingela nawo ayecula. Umculo babewusebenzisa njengendlela yokuxhumana ngoba omunye umuntu wayezwa ngohlobo lweculo ukuthi kuyiwaphi aphume alandele labo. Kuthiwa uma beyotheza babenendlela ababebizana ngayo ehlathini, isibonelo uma kukhona omemezayo ebuza … Read more

Traditional Zulu Dance

Ijadu Ijadu uhlobo lwengoma noma ukusina olwenziwa uma kunomcimbi wesintu ekhaya ikakhulukazi, umcimbi othinta idlozi okungaba umemulo, umsebenzi wokubuyisa umnumzane wekhaya osewashona noma umshado. Ijadu luwuhlobo lwengoma engasheshi uma isinwa futhi namaculo akhona awasheshi ngoba lwaqalwa abantu abadala besilisa okwakuthi uma bezinamele kulowomcimbi noma bebonga impatho kulowomuzi abasuke bemenywe kuwo basine. Uma kuculwa iculo lejadu … Read more

Ladysmith Black Mambazo

Contents 1 Background 2 Genre Formation 3 Naming 4 Music career Retrospect Background Ladysmith Black Mambazo presents the traditional music of South Africa and is regarded as the country’s cultural emissary at home and around the world. In 1993, at Nelson Mandela’s request, Ladysmith Black Mambazo accompanied the future President to the Nobel Peace Prize … Read more

Early Black Popular Music in Durban

In the early part of the 1900’s the music that symbolised identification with Victorian values for Zulu speakers was imusic.  Although essentially founded in European and American music, it was not simply a black imitation of Western metropolitan culture.  Afro-American music and minstrelsongs, together with various other forms of musical comedy and black humour, played an important role … Read more