UGcina Elsie Mhlophe

UNokugcina Elsie ‘Gcina’ Mhlophe owazalelwa e-Hammersdale ngo-1959 ungumlweli wenkululeko waseNingizimu Afrika, isishoshovu, umlingisi, umbali wezindaba, imbongi, umbhali wemidlalo, umqondisi nombhali. ngemuva kokuphothula umatikuletsheni ngo-1979 eMfundisweni High School. Wenza izifundo ze-Cadet Journalism e-Rhodes University, izinyanga eziyisithupha ze-Film Making Course njengengxenye ye-Interchurch Media Programme’s Community Project kanye nokufundwa kwezindaba ngezikhathi ezithile kwi-Press Trust, i-BBC Radio, i-Africa Service … Read more

Umculo Wesintu

  Thina sizwe esinsundu ziningi izinto esizigqaja ngazo nesizithwele ngeqoma ezingamasiko ethu. Izinto esizibungazayo yimicimbi yesintu, imvunulo esihloba ngayo emicimbini ehlukene, ukudla esikumayayo kwesintu kanye nomculo wesintu. Lawa amaciko acikoza ngawo amaZulu.   Ziningi izinhlobo zomculo wesintu thina sizwe sikaZulu esiziqhenya siphinde sizigqaje ngawo. Kulezo zinhlobo zomculo wesintu kubalwa isicathamiya, umbhaqanga, imvunge, umasikandi kanye neminye … Read more

Smart Gumede

Smart Gumede, printmaker and sculptor in wood, was born and died at Ndwedwe, KwaZulu-Natal. He also attended school in the Ndwedwe district, excelling at craftwork. He went to Amanzimtoti Training College to train as a teacher. While there, he received a bursary to train as an art teacher at the Ndaleni Teacher Training College. Taught … Read more

Mlu Zondi – Dancer, Performance Artist

Mlu Zondi, 34 year old male who is born-and-bred in Durban, is the 2010 Standard Bank Young Artist Award winner for dance. This dynamic, out-of-the-box performer moves seamlessly between the stage, gallery and public spaces, and challenges the boundaries of the dance discipline with his cutting edge performance art, videos and multimedia installations. “As a young artist, winning … Read more