Ubhongabhonga

Ubhongabhonga isihlahla esitholakala ehlathini. Siyazimilela, emakhaya bayasitheza benzela ukubasa mabepheka noma begodola. Sinephunga uma ungena ehlathini, kodwa uma sesomile asinuki. Futhi siyancinza uma sikuthinte emzimbeni usale unamaqhubu alumayo. Lesihlahla siyasiza uma ekhaya kuhlupha imvukuzane, ususa umhlabathi lapho ivukuze bese ugoqa ikhasi labhongabhonga ulifake emgodini – iyabaleka. Noma ihlupha ensimini idla ukudla okutshaliwe njengamazambane, izaqathi, ubhatata, konke … Read more

Izitshalo Zokufika

Izitshalo ezivela kwamanye amazwe zibizwa ngokuthi ngezokufika okanye phecelezi ama-alien plants. Lezizitshalo zanda ngokubhebhetheka kwembewu, zinamathele kwizithuthi, kubantu nezilwane, ngesinye isikhathi zingeniswe kwelinye izwe ngenhloso. Contents 1 Inhloso yokulethwa kwazo 2 Izifiki Eziwusizo 3 Izinkinga ngalezitshalo zokufika 4 Ziyikhinyabeza kanjani imvelo 5 Izindlela zokushabalalisa lezitshalo 6 English Summary Inhloso yokulethwa kwazo ENingizimu Afrika kunohlobo lwezihlahla zokukhuqiza ipulangwe … Read more

Izithelo zasendle

Abafana abelusayo bebengalitholi ithuba lokuthi belusile babuye bashiye izinkomo bahambe bayodla emakhaya. Babengavumelekile ukuthi bashiye izinkomo zodwa ngoba bezifohla emasimini abantu ngoba ezikhathini zakudalal abantu babetshalile bengawabiyelile amasimu yingakho kwakudingeka zihlale zigadiwe izinkomo. Futhi kwakuyichilo ukuthi baphathe umphako bebedla khona ehlathini izithelo, bezingatshalwa muntu kodwa bebenenkolelo yokuthi uma kushintsha izikhathi zonyaka kunezinyoni zokufika ezifika nembewu … Read more

Izimila Zokufika

Izimila noma izihlahla zokufika kuthiwa ezokufika ngoba ezakwamanye amazwe ngaphandle kweNingizimu Afrika. Ezinye kuthiwa zafika nabasuke bevakashele kwamanye amazwe ngokuthi zinamathele ezimpahleni zabo zokugqoka. Kokunye zifika nezinyoni ngokushintsha kwezikhathi zonyaka (ikwindla, ihlobo, ubusika nentwasahlobo). Akudingi ukuthi zitshalwe lapho siwele khona siyazimilela. Lezihlahla zidla kakhulu amanzi futhi uma kukhona okunye okumilile eceleni kwaso kuyafa kumile sona … Read more

Izihlahla zokulapha

Izihlahla  zokulapha UMSUZWANA  umila ehlathini,kuba isihlahla asibisikhulu kodwa kumila kube isidlidli nje. Kulapha isichitho kumuntu, kuyagqunywa ngawo. Uyakukha bese ukuhluba amahlamvu izinduku zakhona uzishiye zodwa mese. The leaves are put in boiling water; the water is then used to steam with.   UMNGANU isihlahla eside simila nomakuphi kakhulu kazi ehlathini, uyasixebula. Isihlahla mese usibilisa. Uyasiphuza … Read more

Isihlahla Somgxamu

Isihlahla somgxamu siyisihlahla sendalo yalapha eNingizimu Afrika. Lesihlahla sihluma isithelo ekuthiwa ihluze, sithela ngesikhathi sasentwasahlobo. Umgxamu uthandwa kakhulu amacimbi. Lomuthi ubalulekile ezindaweni zabantu ngoba ubuye usetshenziselwe ukwelapha noma ukuzihlanza emzimbeni njengokuphalaza. Nasemfuyweni lomuthi uyasiza kakhulu ngoba amacimbi ayathokozelwa kakhulu yizinkukhu ngoba nabantu bayakwazi ukuwadla awabulali noma awanawo ubuthi obubulalayo. Ukwelapha Uma umuntu efuna ukusebenzisa isihlahla … Read more