Ubhongabhonga

Ubhongabhonga isihlahla esitholakala ehlathini. Siyazimilela, emakhaya bayasitheza benzela ukubasa mabepheka noma begodola. Sinephunga uma ungena ehlathini, kodwa uma sesomile asinuki. Futhi siyancinza uma sikuthinte emzimbeni usale unamaqhubu alumayo. Lesihlahla siyasiza uma ekhaya kuhlupha imvukuzane, ususa umhlabathi lapho ivukuze bese ugoqa ikhasi labhongabhonga ulifake emgodini – iyabaleka. Noma ihlupha ensimini idla ukudla okutshaliwe njengamazambane, izaqathi, ubhatata, konke … Read more

Izimila Zokufika

Izimila noma izihlahla zokufika kuthiwa ezokufika ngoba ezakwamanye amazwe ngaphandle kweNingizimu Afrika. Ezinye kuthiwa zafika nabasuke bevakashele kwamanye amazwe ngokuthi zinamathele ezimpahleni zabo zokugqoka. Kokunye zifika nezinyoni ngokushintsha kwezikhathi zonyaka (ikwindla, ihlobo, ubusika nentwasahlobo). Akudingi ukuthi zitshalwe lapho siwele khona siyazimilela. Lezihlahla zidla kakhulu amanzi futhi uma kukhona okunye okumilile eceleni kwaso kuyafa kumile sona … Read more

Izihlahla Zamakha Zasemandulo

Kudala kunezihlahla ezazuwusizo kubantu. Phela ezikhathini zakudala yayingaziwa indaba yokuthi kuyothengwa izinto zokugeza kanye namakha. Abantu babesebenzisa izinto zemvelo ukuphila njengokulima njalonjalo. Sibe nengxoxo noMama uQhamukephi Sibiya, usichazele ngezihlahla zemvelo ezazisetshenziswa kudala ukunukisa kahle ekhaya kanye nokuzinukisa kahle kubantu. Lezihlahla zisatholakala ezindaweni zasemakhaya kanye nezimbalwa zazo ziyatholakala eThekwini. Nazi ezimbalwa lapha ngezansi: Ubhubhu Isihlahla sobhubhu … Read more

Imisebenzi yezihlahla zomsenge nomthombothi

Izihlahla zibalulekile emhlabeni nasezimpilweni zabantu bonke ngoba siyaphefumula ngazo, izihlahla zikhipha umoya omusha zona zithathe esiwuphefumulayo omdala. Ngaphandle kwalokho zenza imisebenzi eminingi ukulekela abantu ngezimpilo zansuku zonke lapha sizobheka imisebenzi yezihlahla ezimbili, umsenge nomthombothi. Isihlahla somsenge Isihlahla somsenge sitholakala ezindaweni ezisemakhaya nakhona la eThekwini uma ube nenhlanhla uyakwazi ukusibona. Lesihlahla sibalulekile emlandweni wakwaZulu nakubantu abalimayo … Read more