Imisebenzi yezihlahla zomsenge nomthombothi

Izihlahla zibalulekile emhlabeni nasezimpilweni zabantu bonke ngoba siyaphefumula ngazo, izihlahla zikhipha umoya omusha zona zithathe esiwuphefumulayo omdala. Ngaphandle kwalokho zenza imisebenzi eminingi ukulekela abantu ngezimpilo zansuku zonke lapha sizobheka imisebenzi yezihlahla ezimbili, umsenge nomthombothi. Isihlahla somsenge Isihlahla somsenge sitholakala ezindaweni ezisemakhaya nakhona la eThekwini uma ube nenhlanhla uyakwazi ukusibona. Lesihlahla sibalulekile emlandweni wakwaZulu nakubantu abalimayo … Read more

Ugwayi Wamakhala – Isinemfu

Isnemfu (Snuff Plant) Isnemfu ugwayi wamakhala ovamise ukusetshenziswa abantu asebekhulile noma yizangoma. Kodwa esikhathini sanamuhla nabantu abasha sebeyawusebenzisa ngenkolelo yokuthi basuke besetshenziswa ngabantu abangasekho noma amadlozi. Iningi lalaba bathi basuke bemphuphile lowomuntu ongasekho abakhombise logwayi ukuthi bawusebenzise. Kunenkolelo yokuthi uma ungakulandeli lokhu osuke ukutshelile uyagula uze usizwe yikho ukuthi wenze lokho okutsheliwe. Sibe nengxoxo nomuntu wesifazane … Read more

Inhlaba

Inhlaba umuthi obabayo wasehlane lona phela omunye wemithi ekhona kulelizwe esilakhele obaluleke kakhulu. Phela umphilisi lona ongathikameziswa isimo sezulu omila uhlale unyaka wonke. Awufani nezinye izihlahla ngoba uyaphilisa isihlahla sokuphila. InhlabaEmakhaya lesi sitshalo sisiza ezintweni ezahlukahlukene ngenxa yosizo lwaso olubalulekile. Uma izinkukhu zinomkhuhlanyana ziye ziphuziswe lesi sitshalo; emva kokuphuza ziphenduka imiqemane asize umasiza. Uma ulungiselela … Read more

Isiqunga

Isiqunga uhlobo lotshani olusetshenziswa kakhulu abantu abangamaZulu labo abakholelwa emadlozini. Isiqunga siyazimilela emahlathini nasezindaweni ezingamagquma nemihosha. Isiqunga utshani obukhula bubebude, nesidumbu esikhulu buyahaya uma ubuthinta, sinephunga elimnandi uma sesikhiwe. Umsebenzi wesiqunga omkhulu ukugeza. Isiqunga sisusa amathunzi amnyama kanye namabhadi. Isiqunga sisethenziswa ekhaya uma kushoniwe, sikhiwa nezimpande zaso siyagxotshwa bese sihlanganiswa namanzi, lawomanzi yiwo ekugezwa ngawo … Read more

Izinkolelo ngezinsumpa (Beliefs about warts)

Insumpa into ezimilelayo kumuntu kuba saqhubu. Zihlukene kathathu kukhona emnyama, empunga kanye nefana nebala lomuntu. Contents 1 Insumpa empunga 2 Insumpa emnyama 3 Insumpa efana nebala lakho 4 English summary Insumpa empunga nsumpa empunga kuthiwa iyakumila isuke ibika ukuthi uzothola abantwana babafana, ingavela noma ikuphi emzimbeni. Lensumpa iyakwazi ukuthi uyisuse emzimbeni ngokusebenzisa uluthi lomshanelo wotshani noma ingongoni uma … Read more