Izithelo zasendle

Abafana abelusayo bebengalitholi ithuba lokuthi belusile babuye bashiye izinkomo bahambe bayodla emakhaya. Babengavumelekile ukuthi bashiye izinkomo zodwa ngoba bezifohla emasimini abantu ngoba ezikhathini zakudalal abantu babetshalile bengawabiyelile amasimu yingakho kwakudingeka zihlale zigadiwe izinkomo. Futhi kwakuyichilo ukuthi baphathe umphako bebedla khona ehlathini izithelo, bezingatshalwa muntu kodwa bebenenkolelo yokuthi uma kushintsha izikhathi zonyaka kunezinyoni zokufika ezifika nembewu ziyishiye endaweni bathole sebe nalesositshalo njengogwava njalonjalo.

Lezihlahla bezitholakala ehlathini, futhi lezihlahla azisatholakali kuthiwa empumalanga zamuka ngo 1987 kwaba nemvula enkulu, ngalesosikhathi zazisekhona zamuka, nentuthuko eza emiphakathini yabantu ziyasuka lezihlahla, ngoba phela kusuke kuyindawo eyisigange kuzimilela noma yini kuyo.

Contents
1 Amathunduluka
2 Amantulo
3 Izindoni
4 Umvuthwa mini
5 Amakhiwa
6 Amagununuza
7 Amahlali
8 Umganu
9 English Summary

Amathunduluka
Isihlahla esikhulu esinameva simila into ephuzi emuncu. Uma uwadla kunenhlamvu enkulu ngaphakathi, ayamunyungwa bese uyayikhipha inhlamvu.

Amantulo
Isihlahla esikhulu esinezithelo ezinsundu uma esevuthiwe adliwa ebusika.

Izindoni
Isihlahla esikhulu esimila ehlobo, zimila zibe yisixheke zinoshukela zibamnyama uma sezivuthiwe.

Umvuthwa mini
Kuba isihlahla esikhulu ngangesamapentshisi. Kumila kube yisixhuku njengamagilebhisi, kubahlazana uma kungakavuthwa kube sengathi kumnyama uma sekuvuthiwe.

Amakhiwa
Isihlahla esikhulu kuvuthwa kube bomvu. Kumila kube amaqhakuvana, kuba nezinhlamvu eziningi kumila njengamagilebhisi kubamuncu.

Amagununuza
Isihlahla esikhulu amila abephuzi uma esevuthiwe, inhlamvu yakhona ingangohlamvu lombila olulodwa, zibaningi ndawonye kukhula kube ngango kwatapheya.

Amahlali
Isihlahla esikhulu amila abe izinhlamvu eziningi avuthwa abenoshukela, avuthwa abeluhlaza.

Umganu
Isihlahla esikhulu siyasiza futhi lesisihlahla uma uphalaza ngaso uma uphethwe isifuba, kumila isithelo esimuncu. Lesithelo siyasetshenziswa ekwenzeni utshwala oluthile lwesilungu. Ezikathini zakudala babeyimboza bayibeke isikhathi esithile bayiphuze.

English Summary
There are lots of trees that produce different traditional fruits. These trees were discovered in the olden days by boys who were looking after cattle as they were not allowed to leave the livestock so they spent the whole day in the veld. It was also a taboo that they will carry food with them during the day. They discovered these fruits and even used some of the trees as medicine.

1 thought on “Izithelo zasendle”

Leave a Comment