Izitshalo ezingamakhambi okwelapha

Ukuzelapha ekhaya kuyindlela yomdabu kanye nezindlela zokupheka ezivela ezitshalweni ezikhulile ezingasebenza ukwelapha. Lezi zitshalo zingasetshenziswa ukwelapha, ukudambisa, nokunciphisa izinhlungu. Lezi zindlela azigcini nje ngokugcina isikhathi nemali kepha kulula ukuzididiyela. Nazi izitshalo esingazisebenzisa njengamakhambi Isihlahla sikaBhanana I-Fennel I-Mint I-Granadilla I-Lemon Grass Isihlahla sikaBhanana Cwecwa bese ucuba ubhanana ongakavuthwa bese uwafaka emqubukweni, emuhuzukweni noma esilondeni sokusha. Mboza … Read more

Amakhambi Esintu

Amakhambi Esintu Amakhambi imithi yesintu esetshenziswa ukwelapha nokukhipha inyongo, lemithi akudingi ukuthi uyitshelwe abantu abalaphayo njengezinyanga. Lemithi sizobala embalwa kuyo nanokuthi yenzani, njengoba amaZulu esebenzisa imithi yesintu isikhathi esiningi. Isiphondo – Umuthi wokuchatha abantwana, uxutshwa nobisi, lomuthi owokulapha inyoni kuntwana. Umusa – Lomuthi utholakala enkangala futhi uyinala. Useza noma usetshenziswa ukuchatha abantwana uma benomkhuhlane. Isibhaha … Read more

Umsebenzi Wobungoma

Ingxoxo noMakhosi P. M. Dlamini waseMpandwini eMbumbulu. UZanele Shange wohlelo Ulwazi ube nengxoxo noMakhosi Dlamini oyisangoma. Ngemuva kokugula isikhathi eside kwatholakala ukuthi kufanele athwasele ubungoma. Waya kothwasa wakwenza konke okwakufanele akwenze esigodlweni wabe esephothula eseyoqala umsebenzi wobungoma. Ezinye zezingqinamba uMakhosi Dlamini abhekana nazo ekuthwaseni ukuhamba ngezinyawo angazifaki izicathulo okwenziwa yilabo abasuke besathwasa kanye nokuvuka ekuseni kakhulu ukuze … Read more

Red Soil

Ibovu ‘red soil’ is the kind of soil that you can get from the rural areas near the river or in the valley. Ibovu does a lot of work even though some people think that it is just a soil. It can be used to make muthi which is helpful and that heals children, the … Read more

Pioneers of the herbalist trade

The Zulu word “muthi“, meaning medicine is familiar to most Durbanites whatever their home language. The traditional African medicines appear to work their magic on thousands of people who pass through the Durban muthi shops. Contents 1 Location2 Background3 Target Market4 Medicine and its Purpose Location Located at the hub of one of the city’s … Read more