Izitshalo Zokufika

Izitshalo ezivela kwamanye amazwe zibizwa ngokuthi ngezokufika okanye phecelezi ama-alien plants. Lezizitshalo zanda ngokubhebhetheka kwembewu, zinamathele kwizithuthi, kubantu¬†nezilwane, ngesinye isikhathi zingeniswe kwelinye izwe ngenhloso. Contents 1 Inhloso yokulethwa kwazo 2 Izifiki Eziwusizo 3 Izinkinga ngalezitshalo¬†zokufika 4 Ziyikhinyabeza kanjani imvelo 5 Izindlela zokushabalalisa lezitshalo 6 English Summary Inhloso yokulethwa kwazo ENingizimu Afrika kunohlobo lwezihlahla zokukhuqiza ipulangwe … Read more