Izihlahla zokulapha

Izihlahla  zokulapha

 • UMSUZWANA  umila ehlathini,kuba isihlahla asibisikhulu kodwa kumila kube isidlidli nje. Kulapha isichitho kumuntu, kuyagqunywa ngawo. Uyakukha bese ukuhluba amahlamvu izinduku zakhona uzishiye zodwa mese.
  The leaves are put in boiling water; the water is then used to steam with.

 

 • UMNGANU isihlahla eside simila nomakuphi kakhulu kazi ehlathini, uyasixebula. Isihlahla mese usibilisa. Uyasiphuza noma uphalaze ngaso. Futhi Mewukhishwa isisu uyawuphuza sime ukukukhipha.
  It is a tall tree which can grow anywhere. An infusion is made by boiling pieces of bark in water. Drink it as a tea for a runny stomach or to stop vomiting. It can also be used to cure chest problems.

 

 • UGWAVA Kusebenziswa amakhasi esihlahla sagwava ingane ikhishwa isisu. Uyawagxoba bese ufake amanzi afudumele bese iyawaphuza. Simila egcekeni noma ehlathini mekuke kwakhona izinhlamvu za. Zaningi ndawonye siyazimilela.
  The leaves are crushed and boiled in water to make an infusion which can be taken for a runny stomach.

 

 • IBOZA yikhambi lomkhuhlane,uma uphethwe umkhuhlane uyalibilisa. Uliphuze Noma uyagquma ngalo mewucinene emakhaleni avuleke, noma. Kunezilonda empinjeni siyalapheka.
  This is used to steam with to relieve flu symptoms.

 

 • ISIKHOTHAKHOTHA  umuthi mewuwubuka ngathi imbali mufishane, umila nje kube. Yiqebe elide alinamacembe. Mewu phethwe indlebe uyali. Uyafudumeza meselelidlebe lesihlahla mese ulikhama. Entweni mese uthela ehlebeni iyaphola.
  Heat the leaves by a fire ,then use the moisture that is released from the leave to put it in a child’s ear for ear ache.

 

 • UMUNYANE Isihlahla siyamila egcekeni silapha isisu noma isilumo. Uthatha amahlamvu aso mese uwagxoba, ufake amanzi afudumele. Mese uyaphuza kube ngcono.
  This tree can be found around the homestead. It is used for stomach cramps and menstruation pains.

 

 • 1.Imbova, imbova itholakala esihlahleni sabhanana. Uthatha konke. 2. Insungu ukuhlanganise ndawonye ukubilise mese ukuphuza kulapha isifuba. 3. Intsangu kuthiwa isiphungo.

 

 • UMQAQONGO isihlahla siyamila ehlathini futhi nasekhaya siyazimilela. Silapha izikelemu ezinganeni noma kubantu abadala nasezilwaneni njenga. Sezinkomeni nasezimbuzini kuyagxobwa bese kufakwe amanzi. Afudumele uphuze ziyaphela.

 

 • INKALANE  inhlaba kodwa lezacile ende itholakala ehlathini naseqeleni. Nasekhaya meyitshaliwe iyamila. Uyithatha uyigxobe bese uyifaka. Amanzi afudumele uphuze ngokuphindelela ukusiza uma. Uphethwe isifo senhliziyokodwa yimbi iyababa.
  This a type of aloe, with thin leaves. The leaves are ground to a pulp and boiling water poured onto it, which cn be taken for heart ailments.

 

 • UMSINGI  Isihlahla esikhulu siyamila nasekhaya nasehlathini. Sisiza ukupholisa inkaba yengane,kuthiwa miningi imeqo etholwa. Umuntu wesifazane khathi esakhulelwe manje ingane kumele. Ikhishwe lokho noma leyomsimbane ukuze nenkaba iphole. Ngokushesha.

           It is a big tree that grows at homesteads. It is used to heal the navel of newborn babies.

Nelly Hlongwane

3 thoughts on “Izihlahla zokulapha”

 1. Umntanami uyagula uyakhwehlela akupheli ngimuse eclinic aphole kubuye futh ukukhwehlela abencono futh kuthi kuthi kbuye futh ngcela usizo una 3 years old

  Reply

Leave a Comment