Virginity Testing

Contents 1 Ukuhlolwa kwezintombi 2 Izifundo 3 Izimpawu zobuntombi-nto 4 English Summary Ukuhlolwa kwezintombi Esikhathini sakudala namanje, KwaZulu izintombi zazihlolwa, zihlolwa ukuthi zisengamatshitshi yini noma cha. Itshitshi yintombazame egcwele engakaze ithintwe noma ilale nomuntu wesilisa. Ukuhlolwa kwezintombi kuyisiko, kodwa akekho umuntu ophoqwayo ukuba ayohlolwa. Kuyaye kuqokwe omama asebekhulile abathenjwayo emphakathini noma bazinikele bona ukwenza lomsebenzi … Read more

Usiko Lokugezwa Kwentombazane Eshonelwe

Ngokwesiko lesiZulu kulihlazo ukutholakala komntwana ngaphandle komshado. Uma kwenzekile intombazane yamthola yabe isiba neshwa lokuthi umntwana adlule emhlabeni noma aphuphunyelwe isisu, kumele intombazane igezwe kususwe ithunzi elibi. Uma ingagezwanga kunenkolelo yokuthi iba namabhadi ingalungelwa lutho empilweni, konke ekuzamayo akuphumeleli ngenxa yesinyama esuke ihamba naso. Kugezwa kanjani Intombazane kufanele igezwe kubo kamfana oyikhulelisile kuqala, iphinde igezwe … Read more

Usiko Lokugcaba

Ukugcaba isiko olwenziwa abantu ngoba bekholelwa ukuthi bakwazi ukubonakala kalula ukuthi bavela kusiphi isibongo. Labo abakholelwa ekugcabeni bagcaba ngezindlela ezingafani. Ukugcaba isiko elenziwa ngabesibongo njengabakwaZuma, abakwaZondi, abakwaDlamini kanye nezinye. Kusuke kade okhokho bakhona begcaba, okuthi uma lingasenziwa likhaleleke. Kuyaye kuthi uma ingane isikhalela lelisiko ihlala ngokugula yenze nezinto ezixakayo. Ngaphambi kokuthi ingane iyogcatshwa kuqalwa ngokubikelwa … Read more

Usiko Lokufakwa kwengane Esibongweni Sayo

Ngokwesiko lakwaZulu ingane etholelwe ekhaya abazali bayo bengagcagcile kumele ifakwe esibongweni sakubo ngokusemthethweni. Ngosuku lomgcagco kanina noyise, komalume wengane kuhlatshwa imbuzi kuthathwe inyongo yayo ichelwe ngayo, kushiswe impepho emsamo kubikwe emadlozini ukuthi ingane isiyaphuma isiya kubo kwayo. Ingane iphiwa izipho bese kuthathwa uhlangothi lwembuzi kuhanjwe nalo kuyiwe kubo kayise wengane. Abakubo kwengane bayihlangabeza esangweni nabo … Read more

Usiko Lembeleko

Ngokosiko lesiZulu umntwana ozelwe uyisibusiso esivela kwabalele, okungamadlozi nakuMvelinqangi. Kungakho kumele enzelwe isiphandla noma imbeleko ukuze abikwe kuwona amadlozi okunenkolelo yokuthi asondelene noNkulunkulu. Isiphandla sitshengisa isiko lokumamukela kanti inyongo achelwa ngayo iwuphawu lokumxhumanisa namadlozi omndeni ukuze aziwe futhi avikeleke. Lomsebenzi wenziwa kubo kwengane (kubokababa) kodwa kuyenzeka kuhluke ukwenza ngezibongo, abanye bathi ingane yokuqala yenzelwa kubo kwayo nasekhaya konina. Umntwana angahlupha … Read more

Umthetho Ngokuthi Umshado Uphumela Kuphi

Lapha sizobheka ukuthi umabo kanye nomshado omkhulu kumele uphumele kuphi. Abantu baKwaZulu izinto zesintu kanye namasiko ethu bawenze ngenye indlela ongaze udideke uma ungesiye owakhona. Omunye umuntu okhule ewazi amasiko ngendlela ayenziwa ngayo kodwa manje abantu indlela abawenza ngayo sebazishintsha izinto abantu ababenza ngayo uma benza izinto eziphathelene nokushada. Kodwa indaba ivamise ukuthi yonakale ngenkathi … Read more