Izinkomo zeLobolo III

Ekhasini lokuqala nelesibili siveze amagama ezinkomo zesintu uma kulotsholwa kanye nencazelo encane kule ebizwa ngeka mama, ekababa kanye nenkomo yomqholiso. Kuleli khasi sisanaba ke ngalezi ebesingakazichazi esigcine ngokuzisho ngamagama kuphela. Isikhumba Lenkomo inikwa usokhaya eyinikwa umkhwenyana, lenkomo kuthiwa eyesikhumba sikamnumzane wekhaya. Isibhoma Isibhoma yinkomo eyisipho sikamakoti eyiphiwa umkhwenyana, lenkomo kuthiwa eyesidwaba sika mlobolokazi azosigqoka emzini. … Read more

Izinkomo zeLobolo II

Ekhasini lokuqala sifinqe ngendaba yezinkomo zelobolo, isibalo sazo, kanye ke namagama ezibizwa ngazo lezinkomo. Lezinkomo ezilotshwe zibaluleke kakhulu uma kuganiselwana ngoba inkomo ngayinye inohlelo lwayo, noma ke ngithi kunesizathu sokuthi ibe khona. Sizoqala sinabe ngale yokuqala esivule ngayo inkundla yona ebizwa ngeNkomo kaMama ebuye ibizwe ngeNgquthu. Ingquthu Lenkomo le inikwa unina wentombazane noma umkhwekazi uma … Read more

Izinkomo zeLobolo I

Izinto eziningi zesintu njengemigubho, imicimbi kanye nemisebenzi yasekhaya kusetshenziswa imfuyo ngokujwayelekilie. Kulemfuyo kubalwa izinkomo, izimbuzi kanye nezinkukhu ke, kwesinye isikhathi njengesinqumo mgomo sokwenza imigubho yesintu noma ukugcina isiko. Kuleli khasi ke sibhunga ngendaba yezinkomo zesintu uma kuganiselwana, sibhunga ngokubaluleka kwazo kanye ke namagama ezibizwa ngawo ngokwesiZulu. Lezinkomo zizobizwa ngamagama azo ngaphambi kokuba kwenwatshwe ngazo sezichazwa … Read more

Imibala yezinkomo – Ingxenye III

Imabala yezinkomo – Ingxenye III Ufipha/Ufiphakazi – Inkomo enombala omhlophe ngokungcolile, lombala ucishe ube mpunga. Inzima/Inzimakazi – Inkomo emnyama bhuqe enezimpondo. Iklila/Iklilakazi – Inkomo emnyama noma ebomvu, enombala omhlophe onqamule entanyeni ngenjegwababa elimseka. Lenkomo icishe ifane nemfezi kodwa lo mbala omhlophe ufiphele kuyo. Impunga/Impungakazi – Inkomo enombala omhlophe nomnyama okhifize ngokulinganayo. Icishe ifane nekhanda lomuntu … Read more

Imibala yezinkomo – Ingxenye II

Imibala yezinkomo – Ingxenye II Inkone/Inkonekazi – Inkomo ebomvu, emnyama noma emdaka ezinhlangothini yase iba nomusho omhlophe emhlane nangaphansi. Isiphundulu – Isiphundulu inkomo engenazimpondo. Uma imnyama ibizwa ngokuthi insizwa kanti nokuthi inqudulu. Amahlawe/Amahlawekazi – Inkomo enezimpondo ezibheke phansi futhi ezixegayo. Intulo/Intulokazi – Inkomo ebomvu noma emnyama emhlophe ekhanda noma enhloko. Ihwanqa/Ihwanqakazi – Inkomo emnyama ekhifize … Read more

Imibala yezinkomo – Ingxenye I

Imibala yezinkomo Sesike sathi ukubhunga ngokubaluleka kwezinkomo kanye nesigqi esinazo kumnumzane wekhaya nokubaluleka kwazo kusizwe sikaPhunga noMageba. Lana sizoke sibheke imibala yazo izinkomo ngokwesintu. Izinkomo zinemibala ehlukahlukene ezibizwa ngawo ngokwesintu. Izinkomo lezi belu zazihlukaniswa amakhosi ngokombala wazo njengokuthi eziyindlu ivaliwe zidle zodwa, ezinkone zidle wodwa kanye nezimtshezi zidla zodwa, ukuthinta nje kwezimbalwa. Imibala yezinkomo ibalulekile … Read more