Stages in a Zulu Wedding: Umembeso

While many people conflate lobola and umembeso ceremonies, they are in fact separate concepts, even when they are performed on the same day. While Lobola can most easily be described as a ‘bride price’, something with a specific monetary value attached to it, umembeso or izbizo as it’s also referred to, is the giving of gifts … Read more

Umembeso

Umembeso wenziwa insizwa esuke isiganiwe lapho isuke ihambisa izipho ekhweni layo. Izipho lezi zisuke zibhekiswe kubazali bentombi kanye nasemndenini wayo. Umkhwenyana ubhala incwadi ayithumele ekhweni ukubazisa ngosuku azofika ngalo ukuzoletha lezozipho. Ngosuku lomembeso abakubo kwentombi bahlaba izimbuzi ezibizwa ngokuthi amakhambi. Lezizimbuzi kuhlatshiswa ngazo abakubo kamkhwenyana basuke bamukelwa umndeni wakubo kamakoti. Abakubo kamkhwenyana bambesa umakoti wabo … Read more