Tag Archives | Imicimbi yesintu

Umcimbi Wokubongwa Kwentombi Ngabasemzini

Umcimbi wombongo ngokuqonywa kwensizwa Ziningi izinto ezenziwayo uma abantu ababili sebeqomene ngaphambi kokuthi baganane, njengokumiswa kweduku, okungenzeka kubo kantombazane noma kubo kamfana. Lapha sibheka umcimbi wombongo noma wokubongwa kwentombi ngokuthi isiqomile emzini othile. Lomcimbi wenziwa uma selimisiwe iduku eliwubufakazi bokuthi abantu baqomene futhi ukumiswa kweduku kwenzelwa ukuthi abantu asebeqomene baphumele obala kwaziwe nasendaweni ngabo. Izindawo […]

Continue Reading

Umshado nomuntu ongasekho

Lapha sibheka izindlela ezimbili zokushada nomuntu ongasekho. Eyokuqala yilapho eshona sekwenziwe wonke amalungiselelo noma omunye ashade kodwa engaqedanga ukukhipha izinkomo zamalobolo. Kuthi noma esefile kudingeke ukuthi umndeni wakhe noma amadodana akhe amqhubekela nokuyolobola komalume. Ukushada nomuntu ongasekho Ngokwesintu kunabantu noma imindeni ekholelwa ukuthi umshado awumiswa futhi awuhlehliswa, kuthiwa yibhadi ukuwumisa noma ukuhlehlisa. Njengokuthi uma eshona […]

Continue Reading

Zulu Courting Customs

In the Zulu culture, once a woman confesses her love to a man there are steps to be followed. These steps are taken to make sure that the woman does not involve herself in another relationship. However, both parties should show their willingness to be committed to each other. One of the main reasons for this is that […]

Continue Reading

Virginity Testing

Contents 1 Ukuhlolwa kwezintombi 2 Izifundo 3 Izimpawu zobuntombi-nto 4 English Summary Ukuhlolwa kwezintombi Esikhathini sakudala namanje, KwaZulu izintombi zazihlolwa, zihlolwa ukuthi zisengamatshitshi yini noma cha. Itshitshi yintombazame egcwele engakaze ithintwe noma ilale nomuntu wesilisa. Ukuhlolwa kwezintombi kuyisiko, kodwa akekho umuntu ophoqwayo ukuba ayohlolwa. Kuyaye kuqokwe omama asebekhulile abathenjwayo emphakathini noma bazinikele bona ukwenza lomsebenzi […]

Continue Reading

Usiko Lokugezwa Kwentombazane Eshonelwe

Ngokwesiko lesiZulu kulihlazo ukutholakala komntwana ngaphandle komshado. Uma kwenzekile intombazane yamthola yabe isiba neshwa lokuthi umntwana adlule emhlabeni noma aphuphunyelwe isisu, kumele intombazane igezwe kususwe ithunzi elibi. Uma ingagezwanga kunenkolelo yokuthi iba namabhadi ingalungelwa lutho empilweni, konke ekuzamayo akuphumeleli ngenxa yesinyama esuke ihamba naso. Kugezwa kanjani Intombazane kufanele igezwe kubo kamfana oyikhulelisile kuqala, iphinde igezwe […]

Continue Reading