Umlando weMuharamm Festival eThekwini

Umsuka Umphakathi wamaMuslim eThekwini njengozakwabo abangamaHindu kwadingeka ukuthi ubhekane nenselelo yokugcina inkolo namasiko awo endaweni entsha lapho usuzinze eThekwini. Umkhosi weMuharram ungomunye umkhuba owawugujwa emphakathini wabo futhi wedlula inkolo nezinjongo zenkolo. Umkhosi weMuharram uthatha isikhathi esiyizinsuku eziyishumi ophawula unyaka omusha wamaSulumane kanye nesikhathi sokuzila u-Imam Hussein owafela ukholo eKarbala. Ngokomlando, eThekwini uMkhosi weMuharram ubuyinkundla yezepolitiki, … Read more

UDiwali eThekwini

Umsuka AmaHindu aseThekwini aqhube amasiko amaningi kanye nemikhosi evela eNdiya kodwa umgubho obaluleke kakhulu futhi odumile uDiwali noma i-Deepavali Diwali igujwa ngamaHindu aseThekwini minyaka yonke futhi ibizwa ngokuthi umkhosi wamalambu. Kuqhunyiswa iziqhumane esibhakabhakeni futhi ugujwa usuku noma ezimbili. Isizathu sikaDiwali Kunezinganekwane eziningi zokuthi kungani sigubha iDiwali kepha ingqikithi eyinhloko ukunqoba okubi. Inganekwane edume kakhulu ukubuya … Read more

Zulu Kings First Fruits Ceremony (Umkhosi Wokweshwama)

The ceremony Young men (amabutho) kill a┬ábull with their hands during the ceremony. The celebration of the first fruit takes place early in December. It is the first fruits celebration where people bring their first harvest for the year to the king. The celebration takes place at Enyokeni Royal Palace, Nongoma. The Zulu Eco Adventures … Read more

Induna yezinsizwa nenduna yamacala

Kusekhona izindawo eziphethwe amakhosi. Amakhosi anezindlela zokuphatha noma zokulawula noma ngabe indawo inkulu kangakanani. Kukhona abalekelela inkosi ekwenzeni lomsebenzi ekuthiwa izinduna, kukhona induna yezinsizwa kanye nenduna yamacala. Kubekhona nephoyisa lenkosi nezikhonzi zenkosi. Umuntu okhethelwa ukuba induna kuba umuntu onobuhlakani, nobugagu, nobuciko ekwenzeni izinto obahloniphayo abanye abantu. Lomuntu ukhethwa abanye ukuthi unalezimpawu. Inkosi yalesosizwe iye ithembe … Read more