Zulu Kings First Fruits Ceremony (Umkhosi Wokweshwama)

The ceremony Young men (amabutho) kill a┬ábull with their hands during the ceremony. The celebration of the first fruit takes place early in December. It is the first fruits celebration where people bring their first harvest for the year to the king. The celebration takes place at Enyokeni Royal Palace, Nongoma. The Zulu Eco Adventures … Read more

Induna yezinsizwa nenduna yamacala

Kusekhona izindawo eziphethwe amakhosi. Amakhosi anezindlela zokuphatha noma zokulawula noma ngabe indawo inkulu kangakanani. Kukhona abalekelela inkosi ekwenzeni lomsebenzi ekuthiwa izinduna, kukhona induna yezinsizwa kanye nenduna yamacala. Kubekhona nephoyisa lenkosi nezikhonzi zenkosi. Umuntu okhethelwa ukuba induna kuba umuntu onobuhlakani, nobugagu, nobuciko ekwenzeni izinto obahloniphayo abanye abantu. Lomuntu ukhethwa abanye ukuthi unalezimpawu. Inkosi yalesosizwe iye ithembe … Read more