Isiqomqomane

Isomqomqomane Ingoma ephathelene nezokushela. Ngaphansi sifake ingoma ethi isiqomqomane, iculwa nguZoliswa Mchunu esesike sabhala ngaye ngaphambilini khona lapha kuLwazi Programme. Le ngoma ikhuluma ngendoda ezincengelayo entombini, icela ukuqonywa phela. Ngokusho komculi wale ngoma, le ndoda ebhekene nobunzima ngoba intombi iyenqaba. Le ndoda izithola isincenga, isho amagama athi: “Qoma phela ntombi, usuyoze uqome nasenkantolo.” Awuke ulalele. … Read more

Ukubaleka Okwenziwa Intombi iya Emzini

Umkhuba noma lelisiko lokubaleka kwamakoti lwenziwa njengengxenye yesikhathi lapho sekuqomene ababili, intombi isuke iyoziveza kubo kwensizwa leyo okugcina kuholela emalobolweni. Uma intombazane ikhetha ukubaleka, ihambisana nomngani wayo omkhulu, izonyonyoba iyongena egcekeni lakubo kansizwa lena athandana nayo. Lapho igqoke isidwaba, lesi asithathe kubo emagcekeni kayise. Bafika lapha ngesikhathi lapho ilanga liyozilahla kunina, lapho abantu sebengenile nasemagumbini … Read more