Umlando weMenzi High School, Elokishini Umlazi, eThekwini KwaZulu Natali

Okuquketwhe Injongo Inhloso ngqangi Isingeniso Umlando weMenzi High School I-Eminent yothisha eMenzi High Ababefunda khona Kudala Abenza Kahle Empilweni Umlando wababala (schoolgrounds) nababhilidi esikole Umlando wezemidlalo Injongo Ukuthuthukisa abafundi abazokwazi ukubhekana nezinselelo Zempilo (ukuzethemba) futhi bakwazi ukwenza izinqumo ezifanele empilweni. Inhloso ngqangi Ukukhiqiza abafundi abazokwazi ukwenza izinqumo ezifanele ngokwamandla abo ngempilo abazoyiphila.Ukwakha izindlela zokufundisa ezifanele … Read more

Ukubongelwa ngokuGreda

Ukuthola iziqu zemfundo ephakeme kuyinto evame ukuthakaselwa nokujatshulelwa kakhulu ilabo abesuke benikezwa iziqu ngokusemthethweni nemindeni yabo. Ukujabula kakhulu kunomsuka ekuqondeni izivunguvungu eziningi abafundi ababhekana nazo endleleni yabo yokulanda iziqu zemfundo. Imindeni eminingi-ke iyaye ihlele imicimbi egubha umsebenzi walowo osuke esethole iziqu zemfundo ephakeme. Lapha kulendatshana sishicilele i-video ekhombisa imbongi uNksz. Nonhle Mkhize ebongela uNksz. Nokwanda … Read more

Abantu abasha abenza umehluko emphakathini

Abantu abaningi bakhula ngokuqwashiswa ngalamazwi: Isandla esiphayo, sibusisiwe kunesamukelayo. Kunamazwi anobuhlakani ake ashiwo uMaggie Doyne, intokazi yaseMelika ngenkathi ibungazwa ngomsebenzi wayo ewenza ezweni laseNdiya lapho inakekela izintandane kanye nezingane ezisweleyo. Yasho la mazwi ngesiNgisi yathi: “There is no time to waste. If you are educated and free, empowered and safe, you have to use your … Read more

UMfundo Radebe

UMfundo Radebe, ongumfana waseMlazi eNingizimu yeTheku oneminyaka engamashumi amabili nje kuphela, uyinkanyezi eqhakazileyo kwintsha efuna umzila wokuphumelela. Le nsizwa okwathi ngonyaka ka-2015 yathola ithuba elingavelele noma ubani lokufunda eNyuvesi ebalelwa kwahamba phambili emhlabeni jikelele, i-Harvard University, isivele yasebenzisa amathuba enawo ukwakha uhlelo lokusiza labo bafundi abanganawo amathuba amaningi. UMfundo, esebenzisana nabanye abantu abasha, usungule inhlangano … Read more

Umlando weMpumalanga College of Education

IMpumalanga College of Education yakhiwe endaweni yaseMpumalanga Township maphakathi noMgungundlovu nedolobha leTheku. Ikolishi lasungulwa ngonyaka ka1975 lavulwa ngokusemthethweni ngonyaka ka1982 Agasti 21. Umuntu owavula ikolishi uDokotela OD Dlomo owayenguNgqongqoshe wezeMfundo namaSiko KwaZulu ngalesosikhathi. Umphathi wokuqala wekolishi kwabanguMnumzane J Khoza walandelwa uMnumzane D Sibisi noJM Hadebe babebambile kwaze kwaphatha uMnumzane Motaung yena wayenguDokotela wezeMfundo walandelwa nguDokotela SM Nzama kwagcina … Read more

John Langalibalele Dube

John Langalibalele Dube Grave of John Dube at Ohlange Contents 1 Introduction 2 Early education 3 Dube the young missionary 4 Extended studies 5 Ohlange Institute 6 Ilanga lase Natal Introduction John Langalibalele Dube (1871 – 1946) was a South African essayist, philosopher, educator, politician, publisher, editor, novelist and poet. He was the founding president … Read more