Ukubongelwa ngokuGreda

Ukuthola iziqu zemfundo ephakeme kuyinto evame ukuthakaselwa nokujatshulelwa kakhulu ilabo abesuke benikezwa iziqu ngokusemthethweni nemindeni yabo. Ukujabula kakhulu kunomsuka ekuqondeni izivunguvungu eziningi abafundi ababhekana nazo endleleni yabo yokulanda iziqu zemfundo. Imindeni eminingi-ke iyaye ihlele imicimbi egubha umsebenzi walowo osuke esethole iziqu zemfundo ephakeme. Lapha kulendatshana sishicilele i-video ekhombisa imbongi uNksz. Nonhle Mkhize ebongela uNksz. Nokwanda … Read more

Gugulethu Radebe family history

On my mother’s side The first person of our family from my mother’s side is my grand, grandmother, she is Abigail Bongiwe Sibiya. She was born at Emanzimtoti Hospital in 1912 October 18 unfortunately she passed away. My grandfather’s name is Winfred Majola and he is just a single father to. They have 3 children … Read more

Umlazi Festival

This weekend marks the inaugural NUZ Festival & Expo taking place at Umlazi’s King Zwelithini stadium. The festival is being organised by the Umlazi Management Company, which is 100% black owned, with the support of the eThekwini Municipality. NUZ Festival & Expo hopes to promote Umlazi as a proper tourist destination, provide support for local … Read more